Hoe maakt God mij duidelijk wat mijn levensdoel is?

Onze keuzes

Het geloof in wat Jezus ons openbaarde is het inslaan van een doelbewuste richting. Hij zei immers: ‘Zie, Ik kom om uw wil te doen, o God’ (Hebreeën 10:5-10; Psalm 40). Als we er voor kiezen Gods wil te doen, dan zullen we ontdekken, dat wat Jezus ons leerde van God komt. In Johannes 7:17 wordt dat door Jezus Zelf bevestigd: ‘Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek’.

Volledige toewijding

Als we echt verlangen Gods wil te doen, vraagt dat een persoonlijke beslissing; Hij zal dan Zijn wil aan ons openbaren. De bereidheid om ons volledig aan Hem toe te wijden is een absolute voorwaarde. Eerst is er onze toewijding en vervolgens begint God dan Zijn wil aan ons toegewijd verstand te ontvouwen. Toewijding leidt tot begrijpen en tot inzicht en tot openbaring van Zijn wil voor ons leven. Let wel: niet het verstandelijk begrijpen en onze eigen interpretatie van het Woord zonder de wil om ons aan Hem toe te wijden.

Gods eigendom

Paulus spoort ons aan in Romeinen 12:1 onze lichamen aan God toe te wijden: ‘… om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk ...’.
Wat op het altaar van God is gelegd, is daarna Zijn eigendom. Als we die beslissende stap nemen en onze lichamen volledig voor Hem beschikbaar stellen, dan zullen we Hem voortdurend vragen wat Hij wil dat we zullen doen. Van ons zelfbeschikkingsrecht hebben we afstand gedaan.

Het gevolg is dat we dan vernieuwd worden in ons denken. ‘… innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is’ (Romeinen 12:2). Met een vernieuwd denken kunnen we dus de wil van God onderscheiden. Hij zal ons dan het pad wijzen dat Hij voor ons heeft bestemd (Psalmen 32:8; 16:11).

De wedloop

Werkelijke toewijding en overgave gaat steeds verder en kost ons alles. Het is een voortschrijdend proces. Te vergelijken met een wedloop die volharding vraagt en daarbij het afleggen van alles wat ons daarbij hindert (Hebreeën 12:1-2). Daarmee wordt niet alleen zonde bedoeld. Ook andere dingen kunnen ons bij de wedloop hinderen, want we hebben allemaal zo onze blinde vlekken. Die zal de Heilige Geest ons openbaren als we daarom vragen, zodat we als Zijn kanalen optimaal gaan functioneren.
Dat is het geval naarmate we afzien van onze eigen wil oftewel sterven aan onszelf. Paulus verwoordt dit principe als volgt: ‘Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt’ (2 Korinthe 4:10).

Volledige toewijding vraagt steeds het maken van goede keuzes, waarbij we het oog op Jezus gericht moeten houden. Op Hem als de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebreeën 12:2a). Als we zo in gehoorzaamheid met Hem blijven wandelen dan zullen we ontdekken dat Zijn wil volmaakt is, zelfs door het diepe water heen. Ook Jezus, Gods Zoon, leerde de gehoorzaamheid uit wat Hij heeft geleden (Hebreeën 5:8).

Kanaal van Gods liefde

Stap voor stap zullen we ervaren dat het ons vreugde, rust en ontspanning geeft om in het centrum van Gods wil te leven. Ondanks de beproevingen. Beproevingen dienen echter om te volharden in ons geloof waardoor we geestelijk groeien en sterker worden (Jakobus 1:2-3). Meer en meer gevormd worden naar Gods beeld, zodat we kanalen van Hem zijn, waardoor Zijn bovennatuurlijke liefde door ons heen kan stromen, opdat ook de ander meegevoerd wordt naar de Bron van leven.
‘… Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:38).

Deel artikel