Hoe kun je meer van de vrucht van de Heilige Geest laten zien?

How to display more fruit of the Holy Spirit?

De vrucht van de Geest is een term die de apostel Paulus gebruikt om negen zichtbare eigenschappen van een echt christelijk leven samen te vatten. Het zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof/trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Let er op dat dit geen losse ‘vruchten’ zijn die we kunnen kiezen en plukken. Het gaat hier om een negenvoudige vrucht die ‘een fysieke manifestatie is van het getransformeerde leven van een christen’. Het is Jezus Christus die in ons leeft en ons verandert.
We kunnen deze vrucht alleen voortbrengen als we Christus in ons hebben. Om Jezus in ons te laten leven, moeten we een hechte relatie met Hem hebben. Dat is alleen mogelijk als we tijd met Hem doorbrengen door gebed, Zijn woord lezen en erover nadenken.

Wil je echt serieus meer van de vrucht van de Geest in je leven laten zien? Als dat zo is, dan is dit wat je zou kunnen doen. Neem een aantekeningenboek. Neem de komende 9 dagen een uur per dag de tijd om na te denken over een kenmerk van de vrucht van de Geest. Schrijf je gedachten op en eindig met een gebed. En vraag God om je te veranderen, zodat je dat deel in je leven laat zien. Lees op de tiende dag al je reflecties door en bid dat je in het dagelijks leven een levend getuigenis voor Jezus Christus zult zijn.
Hieronder staan enkele opmerkingen die je kunt gebruiken van dag 1 tot dag 9:

Dag 1 – Liefde

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je zal helpen lief te hebben zoals Hij dat doet.

Liefde: “En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem” (1 Johannes 4:16). Door Jezus Christus is ons grootste doel om alle dingen in liefde te doen.
De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.“(1 Korinthiërs 13: 4-8). Probeer het geheel van 1 Korinthiërs 13 te lezen.

Dag 2 – Blijdschap

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je de vreugde van de Heere zal schenken.

Blijdschap: “de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.” (Nehemia 8:11). “terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.” (Hebreeën 12: 2) ).

Dag 3 – Vrede

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je de vrede zal schenken die alle begrip te boven gaat.

Vrede: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” (Romeinen 5: 1). “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.” (Romeinen 15:13).

Dag 4 – Geduld

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je geduld zal schenken in al je handelingen.

Geduld: “… terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen...” (Kolossenzen 1:11). “… in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen” (Efeziërs 4:2).

Dag 5 – Vriendelijkheid

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je een hart van vriendelijkheid zal schenken.

Vriendelijkheid: We moeten leven “in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde,in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijde” (2 Korinthiërs 6:6-7).

Dag 6 – Goedheid

Lees en denk na over de Schriften hieronder. Bid dat de Heilige Geest je de bekwaamheid zal geven om te doen wat goed is in de ogen van de Heere.

Goedheid: “Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt” (2 Tessalonicenzen 1:11). “want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid” (Efeziërs 5:9).

Dag 7 – Trouw / geloof

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je de gave van het geloof zal geven en de gave om trouw te zijn zoals God Zelf trouw is aan al Zijn beloften.

Trouw / geloof: “HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.” (Jesaja 25:1). “… opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont” (Efeziërs 3:16-17).

Dag 8 – Tederheid

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat de Heilige Geest je de wens zal geven om zachtaardig te zijn.

Tederheid: “Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.”(Galaten 6:1). “in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen” (Efeziërs 4:2).

Dag 9 – Zelfbeheersing

Lees en denk na over de Bijbelteksten hieronder. Bid dat je door de Heilige Geest zelfbeheersing kunt leren.

Zelfbeheersing: “En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.” (2 Petrus 1:5-7).

Moge God je helpen terwijl je op weg bent om een ​​christen te worden die gevormd is door de Geest van Christus.

Deel artikel