Hoe kun je de volheid van de Heilige Geest ervaren?

How can you experience the Holy Spirit?

Het korte antwoord is: Wees gefocust op Jezus, bid tot Hem, lees elke dag je Bijbel, probeer Hem gehoorzaam te zijn en geef niet toe aan verleiding!
Maar voor een langer antwoord moeten we beginnen met het tegenovergestelde: Wanneer hebben we minder van de Geest? De apostel Paulus spreekt over het ‘doven van de Geest’ (1 Thessalonicenzen 5:19), maar hoe doen we dat?

Het vlees en de Geest

Om dit te kunnen begrijpen moeten we weten dat de Bijbel (en in het bijzonder Paulus) een heel duidelijk onderscheid maakt tussen ‘het vlees’ en ‘de Geest’. Met ‘het vlees’ bedoelt hij iemand zonder de Heilige Geest (dus niet alleen het lichaam, maar ook de geest is onderdeel van ‘het vlees’). Maar Paulus gebruikt de uitdrukking ‘de Geest’ als hij iemand bedoelt die de Heilige Geest heeft ontvangen.
Nu komt er een ‘maar’. Als we de Heilige Geest ontvangen, is ‘het vlees’ nog niet helemaal verdwenen. Het zal nog steeds proberen ons over te halen zijn wil te doen.

Daarom zegt Paulus in Galaten 5:16: “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen”.
Een eindje verder legt Paulus heel duidelijk uit wat de kenmerken zijn van ‘het vlees’ en wat de kenmerken zijn van ‘de Geest’ (Galaten 5:19-23):
“Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet”.

Het doven van de Geest

Wanneer ‘doven’ we dus de Geest, of ‘bedroeven’ we de Geest (Efeze 4:30)? Dit doen we als we beginnen toe te geven aan de begeerte van het vlees, en als we onze oren en ogen sluiten voor wat de Heilige Geest tegen ons zegt in de Bijbel. Maar hoe worden we vervuld met de Geest? In Efeze 5:18-20 zegt Paulus: “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus”.

Wees vervuld met de Geest

Het vervuld worden met de Geest heeft duidelijk op veel manieren te maken met het gericht zijn op de Heere. Door te zingen, Hem te prijzen, en Zijn Woord te lezen en te bestuderen! Op deze manier gebruiken we alle middelen die God ons heeft gegeven om vervuld te zijn met de Geest. Paulus zegt ergens: “De Heere nu is de Geest” (2 Korinthe 3:17). Dit betekent niet dat we geen onderscheid kunnen maken tussen de Here Jezus en de Heilige Geest. Het betekent eerder dat er een heel sterke band bestaat tussen Jezus en de Heilige Geest. Waar we ons richten op Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere, daar is de Geest aan het werk, en vervult Hij ons met Zichzelf. Blijf dus gefocust op Jezus!

Deel artikel