Heeft God je de verantwoordelijkheid gegeven om voor pas bekeerde christenen, die veraf wonen te zorgen? Zo ja, dan kun je veel leren van Paulus’ brief aan de Filippenzen! Paulus was bij de Filippenzen toen ze christen werden (Handelingen 16:11-34). Hij werd echter al snel gedwongen deze nieuwe discipelen achter te laten (Handelingen 16:35-40). Paulus moedigde hen vervolgens in zijn brief aan om vast te staan in één geest en samen eensgezind te strijden voor het geloof in het Evangelie (Filippenzen 1:27). Hij spoorde hen aan om van harte voor Christus te leven, ‘niet alleen zoals in mijn afwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid’ (2:12).

Diepe liefde en toewijding

Zodra de Filippenzen de brief openden, zullen ze Paulus’ diepe liefde en toe- wijding voor hen hebben gevoeld. Vooral de eerste hoofdstukken stromen over van de warme thema’s ‘vreugde’, ‘vriendschap’en ‘dankbaarheid’, en wel omdat ‘jullie allemaal Gods genade met mij delen’. Misschien moeten we soms leren om minder gereserveerd te zijn. Soms is het goed om onze genegenheid voor hen die tegen ons als geestelijke mentoren opkijken, te laten zien. Laten we evenals Paulus vreugde scheppen, niet alleen in Gods werk in ons eigen leven, maar ook in elke nieuwe vooruitgang die onze ‘discipelen’ maken in hun geloof.

Bid regelmatig

Deze bemoedigende toon klinkt door in Paulus’ gebed voor de Filippenzen (Filippenzen 1:9-11). Paulus bad niet alleen regelmatig voor zijn discipelen, maar vertelde hun ook waarvoor hij speciaal bad; niet voor zijn eigen welzijn, maar om hen te verzekeren dat zij en hun vooruitgang in het geloof steeds zijn ware vreugde en passie waren.

Een volwassen christelijke instelling

Het gebedspartnerschap van Paulus met de Filippenzen was niet slechts eenrichtingsverkeer. Hij geeft in hoofdstuk 1 verslag van de persoonlijke ont- beringen die hij als gevolg van zijn christelijke leven ondergaat. Dit doet hij niet om zichzelf op een voetstuk te plaatsen, maar om hen aan te moedigen. Hij herinnert hen eraan dat de Heilige Geest, in antwoord op hun gebeden, hem inderdaad door alle moeilijkheden heen heeft versterkt (Filippenzen 1:19). Bovendien wist Paulus ook dat de Filippenzen dit moesten ondergaan om volwassen te worden in hun christelijke denkwijze (Filippenzen 1:29-30). Hij erkende zijn eigen belangrijke, door God geschonken rol in hun geestelijke groei. Maar tegelijkertijd wist Paulus dat alles wat hem overkwam van ondergeschikt belang was (Filippenzen 1:27); uiteindelijk was het geloof en de trouw van de Filippenzen niet van hem afhankelijk, maar van ‘God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen’ (2:13).

Deze ontnuchterende waarheid bevrijdt ons van het idee dat het ‘onze discipelen’ zijn; daardoor zijn wij in staat te verwijzen naar bepaalde rolmodellen, zoals Paulus deed in hoofdstuk 2. Hier noemde hij bijvoorbeeld Timotheüs (2:19-24), Epafroditus (2:25-29) en Jezus Christus Zelf (2:5-11).

Te trots zijn

Het verhaal van Epafroditus laat ons zien dat Paulus bereid was om in zijn moeilijkheden te geven (2:25). Tegelijkertijd was hij ook bereid om de praktische steun van de Filippenzen te ontvangen (2:30). En, opnieuw, niet voor persoonlijk gewin, maar omdat Paulus wist dat de Filippenzen hem op de lange termijn tot hun eigen voordeel zouden helpen (Filippenzen 4:10-18). Zo kunnen wij ons ook herinneren hoe Jezus hulp van anderen accepteerde: zijn discipelen brachten Hem voedsel (Johannes 4:1-4); rijke vrouwen steunden Zijn bediening financieel (Lukas 8:3) en toen de arme weduwe naar offerkist bij de schatkamer van de tempel ging om te geven ‘alles waarvan ze moest leven ….’, liet Jezus haar haar gang gaan (Lukas 21:1-4). Laten we dus niet te trots zijn om ons door onze ‘discipelen’ van dienst te laten zijn, zowel door gebedsverzoeken als ook op andere, praktische manieren. Ware nederigheid wil ontvangen.

Met passie verdedigen

Filippenzen hoofdstuk 3 toont ons de andere kant van Paulus’ bediening. De tedere taal in hoofdstuk 1 en 2 is hier vervangen door waarschuwingen tegen valse leraren. Echt christelijk discipelschap is nooit sentimenteel. Evenals Paulus moeten ook wij bereid zijn om de schapen van Christus tegen wolven te beschermen (3:1). Nalatigheid om hen met heel ons hart te verdedigen als ze in gevaar zijn, is falen hen op een eervolle, christelijke manier te discipelen; falen wegens een gebrek aan liefde.

Breng het evangelie vanuit je hart

Tenslotte kunnen we van Paulus leren het Evangelie vanuit ons hart in praktijk te brengen. Hierbij moeten we oppervlakkige pastorale kwesties vermijden. Merk op hoe hij in 3:1-4 instructies geeft.

Veranderen door het Evangelie

Als we omgaan met de pastorale problemen van onze discipelen moeten we uitkijken. We kunnen namelijk in de verleiding komen om ons te concentreren op het gebrek aan ‘vrucht’. We moeten echter niet vergeten dat christelijk gedrag dat God behaagt, alleen komt vanuit een hart dat door het Evangelie wordt veranderd. Zoals Paulus elders zegt: ‘En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden‘ (Handelingen 20:32). Waar onze discipelen ook wonen, de bijbelse manier om ze op te bouwen is hen te vormen door het Evangelie. En dat is nog nooit zo eenvoudig geweest als vandaag de dag met onze e-mails, smartphones en sociale media.