Hoe kan ik me niet laten beheersen door de wereld?

Hoe-kan-ik-me-niet-laten-beheersen-door-de-wereld-?

God heeft eerst tot ons gesproken door de profeten en later door Zijn Zoon ‘door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft’ (Hebreeën 1:1-2). Het Griekse woord ‘aeon’ dat hier vertaald wordt met ‘wereld’ betekent ‘eeuwen’.
Aan deze eeuw komt een einde, om over te gaan in de komende eeuw. Want Gods Zoon zal Koning zijn in alle eeuwigheid – letterlijk tot in de eeuwen der eeuwen (Openbaring 11:15).

Gevolgen van Jezus’ dood

Toen Jezus stierf aan het kruis, had dat grote gevolgen. Het betekende namelijk dat Hij ‘Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige, slechte wereld overeenkomstig de wil van onze God en Vader’ (Galaten 1:4). God wil Zijn kinderen bevrijden van deze slechte wereld.
Dat kunnen we nu al ervaren als we met een onverdeeld hart Hem zijn toegewijd. Als we in handel en wandel niet gelijkvormig willen worden aan deze wereld (eeuw). ‘Innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw (onze) gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is’ (Romeinen 12:2).

Gerichtheid van ons denken

Zolang we denken zoals de wereld denkt, kunnen we Gods wil voor ons leven niet vinden. Als ons denken God-gericht is, vragen we ons af waarmee we onze Vader blij kunnen maken. En of het Koninkrijk van God ermee gediend is wat we doen.
In gedachten houdende ‘dat ons burgerschap in de hemelen is, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus’ (Filppenzen 3:20). Wij, als Zijn volgelingen behoren niet bij deze, maar bij de komende wereld.

Wat beheerst je leven

Paulus zegt dat we ons niet moeten laten beheersen door alledaagse dingen, zoals zorgen en rijkdom. Dat zijn kenmerken van de tegenwoordige wereld. Zaken die het Woord verstikken, zegt Jezus in Mattheüs 13:22.
Als Jezus spreekt over Zijn wederkomst, waarschuwt Hij ons met de woorden: ‘Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt’ (Lukas 21:34).
Als we eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zoeken, hoeven we ons geen zorgen te maken. Dan zullen we ontvangen wat we nodig hebben (Mattheüs 6:33) en voorbereid zijn op Zijn komst.

Weerstand

In deze gezindheid kunnen we ons voorbereiden op de komende eeuw. Met het vaste voornemen ons niet te laten beheersen door een wereld die tegen God rebelleert. Een wereld die, beheerst door de overste van deze wereld, met alle macht zal proberen ons van God te vervreemden, ons tegen Hem in verzet te laten komen. Nu geeft de Heilige Geest ons kracht om weerstand te bieden.
De Heilige Geest is dé Helper die God heeft gegeven aan hen, die Hem gehoorzaam zijn (Handelingen 5:32).

Deel artikel