Hoe kan ik een levende relatie met God hebben?

How to enjoy a living relationship with God?

Hoe kun je een levende relatie met God hebben zonder dat de duivel of mensen het kunnen tegenhouden?

Deze vraag is erg belangrijk. Vanaf het begin heeft de duivel geprobeerd om de relatie tussen God en mensen te verstoren. We weten allemaal dat hij tot op zekere hoogte succes had, maar God zelf nam het initiatief om de zaken weer recht te zetten. God voorzag in een weg naar Hemzelf en deze weg is Zijn Zoon, Jezus (Johannes 14:6). Dus Jezus moet het centrale punt zijn in jouw geloof, de Persoon om wie jouw hele bestaan is opgebouwd.

Waarschuwingen voor de duivel

De Bijbel waarschuwt herhaaldelijk voor de duivel. In Efeze 4:27 zegt Paulus: “Geef de duivel geen plaats.” Eén manier om heb wel ruimte in jouw leven te geven is genoemd in het voorgaande vers: de zon laten ondergaan over uw boosheid. Dus sta niet toe dat jouw boosheid nog voortduurt na zonsondergang, geef het geen gelegenheid voort te woekeren en te groeien, zodat de duivel het nog kan versterken. Eigenlijk noemen de verzen 25 tot 31 vele zonden op die Satan ruimte geven in jouw leven – probeer actief daar vandaan te blijven. Eén van de ergste van deze zonden is het bedroeven van de Heilige Geest (Efeze 4:30).

De Heilige Geest is het tegenovergestelde van Satan: Hij dringt Zichzelf niet aan ons op, maar duwt ons vriendelijk in de richting van een leven dat gefocust is op Jezus Christus (Johannes 16:14). Open de deur wijd voor Hem, op deze manier sluit je de deur voor Satan.

Weersta de duivel

1 Petrus 5:8 waarschuwt ons: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” De oude vijand loert nog steeds naar prooi! Het volgende vers adviseert: “Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.” Vast in je geloof – dat is gebaseerd op de Persoon van Christus, op het feit dat Hij de wereld overwonnen heeft (Johannes 16:33). Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft ons met onze Schepper verzoend (Kolossenzen 1:21,22), Hij is gestorven voor onze zonden en Hij heeft een plaats voor ons gereedgemaakt in de hemel (Johannes 14:3). Deze rotsvaste basis in jouw leven helpt je om stand te houden, om actief de valstrikken en trucjes van de duivel te weerstaan.

Lees het volgende vers in 1 Petrus 5 nauwkeurig: “De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen” (1 Petrus 5:10). Ja, het weerstaan van de duivel kan je lijden kosten, maar God zelf zal je dan te hulp schieten en jouw relatie met Hem bevestigen en voller van leven maken dan ooit!

Bescherm jezelf

Efeze 6:11 draagt ons op om de wapenrusting van God aan te doen, zodat we kunnen standhouden tegen de listige verleidingen van de duivel. We zijn in gevecht, maar God heeft in een complete wapenrusting voorzien. Dus trek die aan!

Psalm 1:1 leert: “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters.” Dus moet je niet omgaan met verkeerde mensen. Ja, je mag best het Evangelie brengen aan hen die het nodig hebben, maar laat jezelf niet meeslepen om verkeerde dingen te doen, naar verkeerde plekken te gaan. Ga in plaats daarvan Gods Woord bestuderen, mediteren (Psalm 1:2); maak Bijbellezing tot een deel van je dagelijks leven. Laat Jezus nummer één zijn in jouw leven, zodat je vertrouwend kunt zeggen: “De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?” (Hebreeën 13:6).

Deel artikel