Hoe herken je een valse kerk?

Als je gelooft wat een ware kerk je leert, leidt dit je naar het eeuwige leven. Als je gelooft wat een valse kerk je leert, leidt dit tot zal de eeuwige dood. Het is dus heel belangrijk dat je weet hoe je een valse kerk kunt herkennen. Gelukkig is dat niet moeilijk. Verschillende kenmerken zullen je daarbij behulpzaam zijn, zodat je niet bedrogen wordt.

Zoek niet naar perfectie

Je zou een valse kerk dus moeten kunnen herkennen, maar dat betekent niet dat je op zoek moet gaan naar een perfecte kerk. Als je Jezus leert kennen, verandert je leven. Maar zoals je gemerkt zult hebben, ben je daardoor niet vrij van zonde en dit geldt voor alle christenen. Dus een kerk zonder onvolkomen mensen bestaat niet.

Zo is het evenmin mogelijk een kerk te vinden met een perfecte leer. Er bestaan onder christenen veel meningsverschillen over Gods Woord. Eigenlijk zijn er zoveel verschillen dat het zo goed als onmogelijk is twee mensen te vinden die over alle onderwerpen precies dezelfde mening hebben. We hebben daarom allemaal bescheidenheid nodig om te kunnen erkennen dat “wij allen ten dele kennen” (1 Korinthe 13:9). Als iedere gelovige en elke kerk slechts ’ten dele kent’, is het duidelijk dat niet elke afwijking op een ondergeschikt punt in de leer een kerk tot een valse kerk maakt.

Kijk uit voor valse kerken

Elke kerk is tot op zekere hoogte onvolmaakt. Toch is het belangrijk om te streven naar de juiste leer. En daarom zijn er een aantal belangrijke kenmerken waar een kerk aan moet voldoen, wil het niet een valse kerk zijn. We weten dat dit probleem, een valse kerk, werkelijk bestaat, want de Bijbel zegt: “Er zullen valse leraars onder u zijn” (2 Petrus 2:1).
Deze tekst geeft een eerste aanwijzing hoe je een valse kerk kunt herkennen: kijk naar de leiders. Het is gevaarlijk om conclusies te trekken op basis van de beoordeling van enkele leden van een kerk. Die zouden bijvoorbeeld geestelijk onvolwassen kunnen zijn.
Een kerk kan haar leden nooit dwingen om te geloven en zich te gedragen conform de leer van die kerk — en dat zou ze ook niet moeten willen!

Kijk uit voor een valse leer

De belangrijkste taak van een kerk is de verkondiging van het Evangelie. Als het Evangelie niet verkondigd wordt, is het een valse kerk.
Een eenvoudige samenvatting van het Evangelie is: Jezus Christus stierf voor onze zonden en stond op volgens Gods plan op de derde dag (zie 1 Korinthe 15:1-4). Als een kerk dit Evangelie niet verkondigt, gaat ze beslist in de fout en wel als volgt:

  1. Ze gelooft niet dat Jezus God is. Ze spreekt over Jezus als een goed voorbeeld en een goede leraar. Maar Hij is zoveel meer. Hij gaf zijn leven om ons te redden.
  2. Ze gelooft niet dat de Bijbel Gods Woord is. De kerk zegt wel te willen worden geïnspireerd door de Bijbel, maar ze is niet bereid te gehoorzamen aan alles wat God in Zijn Woord vraagt.
  3. Ze spreekt niet over zonde, want God houdt immers van iedereen? Ja, God houdt van zondaren. Hij houdt zoveel van hen dat Hij ze wil veranderen! Daarom moet zonde duidelijk worden benoemd.
  4. Ze geeft een aantal regels om op te volgen, wil men door God worden aanvaard. Maar je wordt niet gered door wat je doet. Je wordt gered door Gods genade; niet door eigen inspanning, maar door geloof.
  5. Ze benadrukt dat God de gelovige gezondheid en rijkdom belooft. Maar deze belofte vind je niet in de Bijbel. Het is een manier om je op wereldse in plaats van op geestelijke zaken te richten.
  6. Ze ontkent dat God ook in andere kerken zou werken; deze exclusieve opvatting heeft eeuwenlang geheerst in kerken wereldwijd. De claim ‘de enige ware kerk’ te zijn, is juist een teken dat het een valse kerk betreft!

Is een van deze zaken op jouw kerk van toepassing, zoek dan een andere kerk. Het Evangelie, zoals de Bijbel dat leert, moet in de kerk worden verkondigd onder leiding van de Heilige Geest.

Kijk uit voor voorgangers die in zonde leven

Behalve dat je moet letten op de leer, is er nog iets waaraan je een valse kerk kunt herkennen, namelijk de levenswijze van haar voorgangers. Valse leraren gaan bijna altijd in de fout op een of meer van de volgende manieren:

  1. Macht. Zij “verachten gezag” (2 Petrus 2:10), en willen dat je alleen hun gezag accepteert. Valse leraren claimen vaak gezag over het leven van hun leden, maar dit gezag behoort alleen aan God toe. Hoewel er een mate van gehoorzaamheid aan onze geestelijke leiders wordt gevraagd, komt gehoorzaamheid aan God op de eerste plaats. Als een voorganger beweert dat je God gehoorzaamt door hem te gehoorzamen, is er iets mis.
  2. Seks. Velen zullen hun verderfelijke wegen volgen (2 Petrus 2:2). Valse leraren kunnen vervallen in seksuele zonden, soms openlijk maar meestal in het geheim, totdat ze uiteindelijk worden ontmaskerd.
  3. Geld. In hun hebzucht zullen ze je met verzonnen redeneringen uitbuiten (2 Petrus 2:3). Is een voorganger rijk geworden dankzij de giften van zijn kerkleden? Vertrouw hem dan niet. Zegt een voorganger dat je ‘een zaadje moet zaaien’ door hem geld te geven en dat God je dan zal zegenen? Keer hem de rug toe, want hij is een valse leraar, die gedreven wordt door hebzucht en niet door Gods liefde.

Hoe herken je een valse kerk?

Een kerk waar de boodschap van het Evangelie, verlossing van zonde door de dood en opstanding van Jezus Christus, niet wordt verkondigd, is een valse kerk. Ook een valse kerk is de kerk die je regels geeft, waaraan je moet voldoen om verlost te worden. Een valse kerk is ook een kerk, waarvan de leiders uit zijn op macht, geld en onwettige seks. Laat dit alles je echter niet verontrusten! “De Heere weet ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen” (2 Petrus 2:9).

Als het je verlangen is Hem te volgen, zal Hij je behoeden voor de dwaling van valse kerken. Zijn belofte voor Zijn kerk is dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen (Mattheüs 16:18). Vertrouw dus op Hem en Hij zal je leiden in de volle waarheid.

Deel artikel