Bijbelwoord.nl
leiding

Hoe heeft God leiding over mijn leven?

Als je in Jezus gelooft, veranderd dat je leven. Je gaat andere keuzes maken, doordat andere dingen belangrijk in je leven worden. Je leven krijgt andere prioriteiten. Maar hoe ontvangen we Gods leiding?

Volg Jezus

In het verleden heeft God Zijn volk op verschillende manieren geleid. Maar als je Gods leiding vandaag de dag in je leven wilt ervaren is dat veel eenvoudiger – volg Jezus maar. In de Bijbel staat het zo: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon” (Hebreeën 1 vers 1). Jezus is de “Goede Herder” (Johannes 10 vers 11 en 14; Hebreeën 13 vers 20; 1 Petrus 2 vers 25; 5 vers 4; Openbaring 7 vers 17). Hij belooft al Zijn schapen te leiden – we hoeven alleen maar naar Zijn stem te horen (Johannes 10 vers 27).

Luister naar de Bijbel

En hoe horen wij dan Jezus’ stem? Zo’n tweeduizend jaar geleden weidde Hij Zijn schapen door hen te onderwijzen. En ook door Zijn apostelen uit te zenden, om namens Hem te spreken (Mattheüs 9 vers 36-39). Ze ontvingen van Hem de Heilige Geest (Johannes 14 vers 25-26; 15 vers 26-27; 16 vers 12-15). Daardoor kwam de geïnspireerde, “door God ingegeven” Schrift tot stand (2 Timotheüs 3 vers 16; vergelijk 1 Petrus 1 vers 10-12; 2 Petrus 2 vers 19-21). Tot de dag waarop Jezus tenslotte terugkeert (Markus 13 vers 31), is de inhoud van de Bijbel voldoende om ons “volkomen toe te rusten” tot elk goed werk wat God voor ons in petto heeft (2 Timotheüs 3 vers 17). Dat wil zeggen, dat in alle omstandigheden van ons leven de Bijbel een lamp voor onze voet en een licht op ons pad is (zoals Psalm 119 vers 105 het omschrijft).

Vrijheid

De Bijbel geeft ons duidelijke morele instructies, maar geeft ons ook de vrijheid zelf keuzes te maken.
Het allereerste voorbeeld daarvan vond plaats in de Hof van Eden. God verbood Adam om niet te eten van die ene boom die hem zou schaden, terwijl Adam de vrijheid kreeg van alle andere bomen wel te eten(Genesis 2 vers 16-17).
Nu heeft God ook ons morele geboden en principes gegeven. Maar als er dan twee of meer goede opties zich voordoen, geeft Hij ons als Zijn kinderen de vrijheid om daaruit een keus te maken.

Keuzes maken

Soms worden we geconfronteerd met verschillende goede keuzes, en dan vragen we ons af welke de beste is (zie 1 Korinthe 7 vers 27-28 en 38). Als we er moeite mee hebben om de ‘beste’ keus te maken die in overeenstemming is met Gods wil (Filippenzen 1 vers 10), kunnen we te rade gaan bij anderen (Spreuken 15 vers 22). Maar vooral mogen we bij God om leiding en raad vragen, Die het behaagt overvloedige wijsheid te geven aan allen die erom vragen (Jakobus 1 vers 5). En als we de verschillende opties overwegen kunnen we erop vertrouwen dat de HEER ons de juiste richting wijst die Hij voor ons bedoelt (Spreuken 16 vers 9). Dat wil zeggen wanneer het moment daar is, we ons geen zorgen hoeven te maken dat we de“verkeerde” keus maken en daarmee Gods beste plan voor ons leven missen. Dat is Gods leiding.

God zorgt en leidt

God zal ons zo nodig zo leiden dat we innerlijke zekerheid ontvangen (Spreuken 21 vers 1). Dit doet Hij door Zijn beloofde Heilige Geest (Ezechiël 36 vers 26-27); “zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen” (Filippenzen 2 vers 13). En ook door uiterlijke omstandigheden want Hij bestuurt alles (Psalm 104 vers 10-14), zelfs tot in het allerkleinste detail (Mattheüs 10 vers 29-30). Alles om Zijn soevereine plan uit te voeren en ons te laten groeien om gelijkvormig te worden aan Christus (Romeinen 8 vers 29). In feite is God zo betrokken bij de leiding van Zijn kinderen, dat Hij in uitzonderlijke gevallen ook gebruik kan maken van speciale of bovennatuurlijke middelen zoals visioenen of engelen om er zeker van zijn dat we in het rechte spoor gaan lopen (Handelingen 12 vers 6-11; 16 vers 9)!

Luister en gehoorzaam God

Samengevat, wij zijn Gods kostbare kudde (Handelingen 20 vers 28), en Jezus is de Goede Herder Die elk schaap bij name roept (Johannes 10 vers 3). We hoeven van tevoren niet alle details van de reis te weten die onze Herder voor ons in gedachten heeft (Deuteronomium 29 vers 29; Spreuken 20 vers 24). We moeten gewoon op Hem vertrouwen, nauwgezet luisteren naar Zijn stem in de Bijbel en Hem volgen waarheen Hij ons leiding geeft (Johannes 10 vers 27).

Hoewel je het nu misschien moeilijk kunt geloven, zul je op een dag als je achterom zult zien, verbaasd staan hoe God jou door het leven heeft geleid en een pad gebaand heeft. Zelfs ondanks pijn, mislukkingen en zonde om aan Zijn volmaakte bestemming te beantwoorden (Genesis 50 vers 20; Romeinen 12 vers 33-36). Tot die tijd is Jezus’ gebod eenvoudig: luister naar Hem en gehoorzaam Hem als Hij je leidt op je levensreis.

“Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken” (Spreuken 3 vers 5-6).

Lees ook: Wat is geestelijke groei?