Hoe heeft de zonde de mens aangetast?

broken pottery

Toen God Adam schiep, gaf Hij hem de opdracht “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Genesis 2:16-17). Maar Adam en Eva overtraden deze wet. Zij zondigden. Vanwege deze zonde verloren onze eerste voorouders hun rechtvaardigheid, hun oorspronkelijke integriteit en hun gemeenschap met God. Als gevolg van deze zonde viel het hele menselijke ras. Vanaf dat moment is onze aard beïnvloed door de kracht van het kwaad; we hebben nu een zondige aard. Maar in hoeverre heeft de zondeval ons aangetast?

Onze situatie is hopeloos

We zijn volledig verdorven, dat wil zeggen dat al onze vermogens diep aangetast zijn door de zonde. We zijn niet meer in staat goed te doen en zijn helemaal geneigd tot het kwade. Deze verdorvenheid betreft de hele mens: de Heilige Schrift geeft aan dat we lichamelijk én geestelijk aangetast zijn zonder Christus.

1. Het lichaam is aangetast:Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen […] Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen” (Romeinen 6:6; 6:12)
2. Ons verstand is aangetast:Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd” (Romeinen 1:21).
3. Ons geweten is aangetast:… door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid” (1 Timotheüs 4:2).
4. Onze gevoelens en verlangens zijn aangetast:Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” (Galaten 5:24).
5. De wil is aangetast:Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik” (Romeinen 7:14-15).
6. Het hart is aangetast:En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren” (Genesis 6:5).

God biedt hoop

Dat is de realiteit van onze toestand. Onze totale verdorvenheid houdt ons ervan af om uit vrije wil tot Christus te komen als we niet opnieuw geboren zijn door de Heilige Geest. Daarom komt onze hele zaligheid van God in Christus. “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden” (Efeze 2:4-5).

Deel artikel