Hoe ga ik meer op Jezus lijken?

Zijn als Christus. Dat is wat God van ons verlangt. God wil dat in ons leven bewerken, maar tegelijkertijd hebben wij zelf de verantwoordelijkheid dit in praktijk te brengen.

Gelijkvormig

God is Degene die de leiding heeft. Zijn plan voor ons is dat we gelijkvormig zullen worden aan Zijn Zoon, Jezus Christus (Romeinen 8:28). Dit proces voltrekt zich geleidelijk. Wij worden voortdurend van gedaante veranderd (2 Korinthe 3:18).
Andere Bijbelteksten leggen de nadruk op de rol die wij daarin spelen. 1 Timotheüs 4:7 zegt: “Oefen uzelf in de godsvrucht”, en in 1 Korinthe 11:1 “Wees navolgers van mij, zoals ik (Paulus) navolger van Christus ben.”

Zondaren

Toen God Adam en Eva schiep waren ze zonder zonde, en dat verlangt God ook van ons. Als we een christen worden ontvangen we vergeving van zonden. We zijn ons er echter van bewust dat we nog steeds zondaren zijn. Evenals Paulus ervaren we dat bij al onze pogingen om het goede te doen – wat ons helemaal niet lukt. In Romeinen 7:15-25 zegt Paulus dit: “Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat dat doe ik”. Dat laat voldoende zien dat het worden als Christus niet gemakkelijk is. Hoe kan iemand Paulus’ opdracht om te worden als Jezus dan in praktijk brengen? Hoe moeten we ons daarin oefenen?

Persoonlijke zaak

Dit bewerkt Gods Heilige Geest in ons. Hij is Degene die dat doet. Wij moeten ons aan Hem onderwerpen wanneer Hij ons bewust maakt van onze fouten, dwalingen en zonden. Dan moeten we God vragen om vergeving, om hulp en kracht zodat we niet opnieuw daarin verstrikt raken. Mensen die denken of het gevoel hebben dat ze al goed genoeg zijn en al op Christus lijken zijn gewoonlijk erg trots en beoordelen anderen naar hun eigen maatstaf. Jezus had te maken met dergelijke mensen, namelijk de Farizeeërs. Zij voelden zich zelfs bevoegd om tegen Jezus te zeggen dat Hij niet leefde volgens Gods maatstaf. De Bijbel zegt ons dat we een ander niet moeten oordelen. Daardoor worden we eraan herinnerd dat meer te lijken op Christus een persoonlijke zaak is tussen God en ieder mens.

Stappen

Als we meer op Christus willen lijken volgen hier voor een christen heel belangrijke stappen:

  1. Als je tot de conclusie komt dat je hebt gezondigd en tekort ben geschoten in wat God van je vraagt, belijd dan je zonde en vraag Hem om vergeving.
  2. Onderwerp je aan God en zeg tegen Hem dat je vanaf nu wilt veranderen en meer op Christus wit gaan lijken.
  3. De Heilige Geest zal jouw woorden letterlijk nemen en beginnen je op dingen te wijzen die moeten veranderen en worden beleden. Dan zal je wellicht gaan ontdekken dat steeds meer mensen zich aan je ergeren en je boos maken, je oneerlijk behandelen, je verleiden of je lasteren om je bijna onderuit te halen. Dat alles zal door de Heilige Geest worden gebruikt, om je te veranderen zodat je meer op Christus gaat lijken.
  4. Als je in deze situaties belandt, vraag God dan om hulp en reageer en antwoord zoals Jezus zou doen. Dat zal niet gemakkelijk zijn en je zult ontdekken dat je vaker faalt dan dat je de overwinning behaalt. Maar als je je voortdurend aan God onderwerpt en gehoorzaam bent aan de Heilige Geest, begin je te ontdekken dat je gebruikelijke boze reacties van boosheid, haat en de behoefte om je te wreken, beginnen te veranderen.
  5. Misleid jezelf niet, want meer op Christus te gaan lijken is Gods werk in jou. Pas als we eens in de hemel voor Hem verschijnen dan zal dat werk zijn voltooid: “Hij Die in u een goed werk begonnen is, [zal] dat voltooien tot op de dag van Christus” (Filippenzen 1:6).

Deel artikel