Hoe bescherm je je tegen misleiding?

hoe-bescherm-je-je-tegen-misleiding

Omdat Jezus Zijn kinderen zo liefheeft, waarschuwt Hij hen voor misleiding.
Bijvoorbeeld in Mattheüs 24 in verband met het einde der tijden, waarvan de voortekenen al zichtbaar worden. De werking van de antichrist zal groeien naarmate we die tijden naderen. ‘En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist’ (1 Johannes 4:3).

Jezus’ waarschuwing

In Mattheüs 24 waarschuwt Jezus zijn leerlingen voor hen die zeggen de Christus te zijn (Mattheüs 24:5). Voor valse christussen en valse profeten die grote tekenen en wonderen doen (Mattheüs 24:24).
In Zijn grote liefde voor ons zegt Hij hoe we ons kunnen beschermen tegen elke vorm van misleiding.

Nu is er geen enkele andere manier om aan misleiding te ontsnappen dan het kennen en toepassen van de waarheid van Zijn Woord. In Johannes 17:17 bidt Jezus tot de Vader en zegt: ‘Uw woord is de waarheid’. En in Psalm 119:89 staat: ‘Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel’. Gods Woord is onveranderlijk en voor eeuwig.
Het Woord kennen is dan ook van fundamenteel belang. Het citeren en toepassen wanneer we worden aangevallen, op welke manier dan ook. Jezus deed dat ook toen Hij door satan werd aangevallen in de woestijn. Hij zei: ‘Er staat geschreven ….’ (Matttheüs 4:4-10, Lukas 4:4-10).

Paulus’ waarschuwing

Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 9 dat we ons niet moeten laten misleiden door het werk van satan, dat gepaard gaat met ‘allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.’ Dat de mensen wetteloos worden, komt doordat ze welbewust Gods waarheid verwerpen (Romeinen 1:18). Zulke mensen zal God een dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven (2 Thessalonicenzen 2:11). Dan zullen ze onder dit oordeel vallen, omdat ze de waarheid niet geloven en aldus worden ze misleid. Dat is een zeer indringende en ernstige waarschuwing!

Volg je hart???

Men pleegt te zeggen: je moet je hart volgen – als het goed voelt, dan is het goed. Maar dat is misleiding, want we moeten niet vertrouwen op wat ons hart ons zegt. Ons hart is niet betrouwbaar waar het er om gaat de waarheid te leren kennen. ‘Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas’ (Spreuken 28:26) en ‘Arglistig is het hart…’ (Jeremia 17:9).
Er is slechts één bron van waarheid: Gods eeuwige Woord, de Bijbel.

Liefde

We kunnen bijvoorbeeld ook misleid worden door onze eigen opvattingen over liefde. Liefde die niet overeenkomt met Gods Woord. Dat is het geval als we in onze handel en wandel onze eigen gevoelens over wat goed is als een soort graadmeter hanteren.
Het Griekse woord agapè is de sterkste uitdrukking in Gods Woord voor liefde. Agapé-liefde is namelijk de uitdrukking voor een vurige liefde voor Gods waarheid.

Gehoorzaamheid

Hoe wordt die liefde tot uitdrukking gebracht? Door gehoorzaamheid. Jezus zei tegen Zijn discipelen: ‘Als u mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht’ (Johannes 14:15).
En in 1 Johannes 5:3 staat: ‘Want dit is de liefde tot God dat wij Zijn geboden in acht nemen’. En ‘Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet’ (1 Johannes 2:4).
Iedere vorm van liefde die ons afleidt van gehoorzaamheid aan Gods Woord, is oneigenlijke, onechte liefde.

Gods eigen liefde is door ons mensen niet op te brengen. De volkomen liefde van God in onze harten is iets wat alleen de Heilige Geest kan bewerken. Laten we dus iedere dag vol zijn van de liefde van God, uitgestort door de Heilige Geest (Romeinen 5:5). ‘De Heilige Geest Die God gegeven heeft aan hen, die Hem gehoorzaam zijn’ (Handelingen 5:32). Naarmate we God gehoorzamen, worden we kanalen waardoor Zijn liefde kan stromen.

Als we ongehoorzaam zijn, dan komt Gods liefde voor ons tot uiting in terecht-wijzing en bestraffing (Openbaring 3:19, Psalm 94:12-13). Als we van Zijn weg afdwalen, ongehoorzaam zijn, dan roept Hij ons als een liefdevolle Vader op ons te bekeren! En aan Zijn oproep gehoor te geven ‘…opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde’ (Hebreeën 3:13).

Liefde voor Gods Woord

Ontwikkel liefde voor de Bijbel, het Woord van God. Leer het te kennen met de hulp van de Heilige Geest, Die zich verbindt aan het Woord. Daarin is dé Waarheid te vinden, dé bescherming tegen elke misleiding.

Deel artikel