Hoe belangrijk is de Heilige Geest?

De eerste hoofdstukken van alle vier de Evangeliën noemen de Heilige Geest. De Heilige Geest, Die de geboorte van Jezus Christus aankondigt; Die profeteert over de eerste van de vele dienaren van Jezus’ bediening – Johannes de Doper – en de Heilige Geest Die bij Jezus’ doop bevestigt dat Hij de Zoon van God is. In het gehele Nieuwe Testament lezen we hoe de Heilige Geest kracht en sturing geeft aan de jonge kerk van de eerste eeuw.

Dit artikel wil uitleggen op welke wijze de Heilige Geest ook vandaag de dag betrokken is bij het dagelijks leven van christenen.

1. Jezus kondigde de Geest aan

Gedurende Zijn bediening verwees Jezus meerdere malen naar de Heilige Geest. Hij benoemde dat de Geest beschikbaar is om ons terzijde te staan (Mattheüs 10:20; 28:19); aan ons gegeven kan worden in antwoord op gebed (Lukas 11:13), essentieel is voor ons ingaan in het Koninkrijk van God (Johannes 3:5), en levend maakt (Johannes 6:63). Kort voordat Hij gekruisigd werd, legde Jezus uit waarom het belangrijk was dat Hij Zelf wegging, en “ruimte maakte” voor de Heilige Geest. “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14:26)

Terwijl Hij op aarde was kon Jezus, de Mensenzoon, altijd maar op één plek tegelijk zijn. De Heilige Geest echter, de Helper en Trooster Die ons beloofd is, kon op veel plekken tegelijkertijd zijn. Door elk van de apostelen te vervullen, stelde Hij hen in staat om het Evangelie te verkondigen. Hedendaagse christenen hebben de Heilige Geest voor hetzelfde doel nodig, en voor nog veel meer.

2. Wat de Geest doet

Terwijl God en Jezus Christus gezeteld zijn in het hemelse Koninkrijk, is de Heilige Geest hier op aarde om christenen te ondersteunen bij hun geestelijke groei en dagelijkse leven. Feitelijk ging de Geest verder waar Jezus’ bediening stopte. De Geest draagt vrucht in het leven van christenen (Galaten 5:22-23) en verschaft troost, kracht, en (geestelijke) leiding. Christenen kunnen erop vertrouwen dat de Heilige Geest hen helpt met allerlei levensvragen, in het bijzonder ten aanzien van het geloof. Christenen hebben Hem nodig om hen door moeilijkheden te loodsen, en die lamp voor hun voet en het licht op hun pad te zijn waar Psalm 119:105 over spreekt.

Het boek Handelingen noemt de Heilige Geest meer dan vijftig keer. Handelingen beschrijft met name hoe de apostelen vervuld werden van de Geest tijdens het Pinksterfeest (Handelingen 2), en hoe Hij hun aanvankelijke angst na de kruisiging van Jezus, veranderde in moed. Maar het wordt al gauw duidelijk hoe belangrijk Hij ook is voor de groei van de gemeente.

3. De Geest in de Vroege Kerk

Petrus kreeg wijsheid van de Geest om het Sanhedrin toe te spreken (Handelingen 4) en Stefanus ontving kracht tijdens zijn laatste uren (Handelingen 7). In Handelingen 8 lezen we hoe Filippus door de Geest geïnstrueerd werd om de Ethiopiër aan te spreken en hem tot geloof te brengen. Petrus kreeg aanwijzingen van de Geest om het huishouden van Cornelius naar geloof in Jezus Christus te leiden.

Soms zei de Geest tegen de apostelen dat zij ergens heen moesten reizen (Paulus en Barnabas werden in Handelingen 13 naar Cyprus gestuurd) en soms moesten zij ergens juist NIET heen gaan (in Handelingen 16 werden Paulus en Timotheüs specifiek verhinderd om in Asia en Bithynië te spreken. Wat hiervan de reden was, wordt niet duidelijk).
Meerdere malen onthulde de Geest aan de apostelen wat er stond te gebeuren. In Handelingen 20 bereidde Hij Paulus voor op beproevingen, en bij een andere gelegenheid gebruikte de Heilige Geest een profeet genaamd Agabus om Paulus te vertellen dat hij gearresteerd zou worden (Handelingen 21).

4. Hoe kan de Geest helpen?

Het is duidelijk dat de Heilige Geest bemoeienis had met de apostelen ten aanzien van zaken die met de verspreiding van het Evangelie te maken hadden. De Geest leidde hen naar ‘open deuren’ – individuen of groepen mensen die bereid waren om Jezus Christus te ontvangen als hun Verlosser. De Geest wees ook plekken aan waar juist geen ‘open deuren’ waren, of waar de apostelen wellicht gevaar zouden lopen. Dat wil niet zeggen dat de Geest christenen altijd zal weghouden bij moeilijkheden.

Maar, als christenen toch in de problemen komen, zal de Geest met hen zijn, en hen nooit verlaten (Gods belofte in Hebreeën 13:5). Christenen kunnen in gebed aan de Geest vragen om hen te leiden. Een voorbeeld van die leiding is om God te vragen om, middels de Geest, in de Schrift te laten zien wat hen te doen staat. Of om hen wijsheid te geven, als ze niet weten wat ze moeten denken van een bepaalde situatie (Jakobus 1:5).

5. Hoe werkt het?

Leiding van de Geest begint met een gebed tot God, bijvoorbeeld voordat je begint met je dagelijkse Bijbelleestijd. Bid dat de Geest je aandacht vestigt op verzen die op dat moment belangrijk zijn, of die je misschien in de (nabije) toekomst nodig hebt. Kijk er niet gek van op als je een jaar later, in diezelfde Bijbeltekst, door de Geest op andere verzen gewezen wordt!

Soms neemt de Geest het initiatief en inspireert Hij iemand anders om iets tegen jou te zeggen. Misschien de voorganger in je kerk die in zijn boodschap precies datgene benoemt waar jij behoefte aan had. Meerdere apostelen hoorden de Geest tot zich spreken. Maar Gods Woord blijft toch de belangrijkste bron van ‘Geestelijke informatie’. Gedurende Zijn bediening verwees Jezus naar verzen die de Geest honderden jaren eerder aan de schrijvers van de Bijbel had gegeven. Hoe de leiding van de Geest jou ook bereikt, het is belangrijk om te onthouden dat de boodschap altijd in lijn moet zijn met wat de Bijbel zegt. Als informatie tegenspreekt wat de Bijbel zegt, komt deze niet van de Geest …!

6. Hoe belangrijk is de Heilige Geest?

Christenen ontvangen de Heilige Geest op het moment dat ze Jezus Christus als hun Verlosser aannemen. Hij verbindt christenen met God, Die Geest is. Vanaf dat moment kan de Geest gevraagd worden om te helpen met beslissingen; geestelijke groei, kracht en innerlijke rust geven, en christenen leiden naar anderen die wellicht hulp nodig hebben. Of naar anderen die het Evangelie moeten horen! Gods wil zal gedaan worden als christenen naar de Geest luisteren. De Geest heeft toegang tot kennis die mensen niet hebben en die Hem gegeven is door God. Christenen hebben in de Heilige Geest een waardevolle Metgezel!

Deel artikel