Doet Jezus aan vriendjespolitiek onder Zijn volgelingen?

Vriendjespolitiek is het oneerlijk bevoordelen van de ene persoon of groep ten koste van de andere. Jezus – God de Zoon – doet niet aan vriendjespolitiek, want dat gaat in tegen het karakter van God. “God toont geen partijdigheid”, leert Romeinen 2:11 ons. De gelijkheid van alle mensen in de ogen van God wordt opnieuw benadrukt in Efeziërs 5:5-9. Sommige mensen zijn slaven, andere zijn meesters van de slaven, maar voor God zijn ze gelijk. Hij toont geen partijdigheid. Kerkleiders krijgen ook een zeer specifieke opdracht om geen partijdigheid te tonen, zoals we lezen in 1 Timotheüs 5:21. Dus van het feit dat Goden geen partijdigheid tonen, en kerkleiders vragen om ook geen partijdigheid te tonen, mogen we er zeker van zijn dat de Here Jezus nooit de ene persoon oneerlijk bevoordeelt ten koste van de andere.

Dit betekent natuurlijk niet dat Jezus nooit iemand kiest boven iemand anders. In Lucas 6:13 lezen we “Hij [riep] Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit”. Later, bij het huis van Jaïrus, toen de dochter van Jaïrus was gestorven, koos Jezus een nog kleinere groep: “Hij liet niemand met Hem binnen, behalve Petrus en Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het kind” (Lucas 8:51). En uit de bredere groep van discipelen “wees de Heere nog zeventig anderen aan” (Lucas 10:1).

Jezus kiest om verschillende redenen

Dus Jezus kiest Zijn discipelen, en binnen Zijn groep van discipelen kiest Hij een innerlijke groep. Maar het gaat er hier om dat het geen ‘oneerlijke begunstiging’ is. Dat Jezus kiest, is niet oneerlijk om verschillende redenen.

  • Veel mensen wilden niet gekozen worden als discipelen van Jezus. Ze wilden liever gewoon toeschouwers te zijn, of waren zelfs vijanden van Jezus.
  • Sommige mensen waren meer geschikt om gekozen te worden voor specifieke taken dan anderen. Jezus bad een hele nacht voordat Hij Zijn discipelen koos (Lucas 6:12). Het is duidelijk dat Hij erg bezorgd was over het kiezen van de juiste mensen. We kennen misschien niet de redenen van Jezus, want Hij kent de mens door en door en wij niet. Maar we mogen vertrouwen op Zijn oordeel.
  • Aan de andere kant kan Jezus iemand kiezen omdat hij ongeschikt is. Als God zo’n persoon gaat gebruiken, krijgt God des te meer eer. Dan is dat duidelijk niet te danken aan natuurlijke talent, maar alleen aan Gods genade.
  • Niemand had het recht om gekozen te worden. Het was een voorrecht dat Jezus vrijelijk aan sommige mensen schonk. Dat was een enorme genade in hun leven. Anderen hadden geen reden om te protesteren, want niemand had een aanspraak op Jezus dat Hij moest doen wat ze wilden. Hij vertelt ons wat we moeten doen, niet andersom.

Het dienen van Jezus zal ons dichter bij Hem brengen

Zelfs vandaag de dag kiest Jezus nog enkele mensen voor specifieke taken in Zijn kerk. Dat is Zijn genade, niet Zijn vriendjespolitiek. Laten we de taken die Hij ons opdraagt met vreugde aanvaarden. Wat Hij ons ook vraagt, het is een voorrecht om Hem te dienen. Of anderen binnen en buiten de kerk ons nu wel of niet respecteren, het vreugdevol dienen van Jezus zal ons dichter bij Hem brengen. Dat is een grote beloning op zich.

Deel artikel