Heeft God een eeuwig verlossingsplan?

Toen ik op de universiteit zat, moest ik soms opdrachten doen met medestudenten. Dan maakten we van tevoren een planning van onze taken, omdat het maken van een “plan” een doel, toewijding en structuur geeft. Maar over zo’n soort plan gaat dit artikel niet; het gaat over Gods verlossingsplan, en hoe onze drie-enige God dat al in de eeuwigheid heeft uitgedacht en door de hele geschiedenis heen uitwerkt.

Wat is “verlossing”?

Het woord verlossen betekent ‘een gevangene bevrijden of redden door losgeld te betalen’. In een Bijbelse context spreken we dus over verlossing in de betekenis dat we bevrijd of gered zijn van onze zonden. Jezus “heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken” (Titus 2:14). Dit verlossingsplan is door de Vader in werking gezet, door de Zoon uitgevoerd en door de Heilige Geest toegepast.

Het verlossingsplan is door God de Vader in werking gezet

Wanneer? In de eeuwigheid, dus voor de schepping van de wereld, koos God een volk uit in en voor Zijn Zoon Jezus Christus: “omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde” (Efeze 1:4).

God verloste ons omdat dat al van eeuwigheid Zijn plan was. Hij wilde ons Zijn genade tonen door Christus Jezus. Hij “heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen” (2 Timotheüs 1:9).

Het verlossingsplan werd uitgevoerd door de Zoon

Het offer van Jezus Christus voor Zijn volk werd bepaald in de eeuwigheid. Paulus legt ons uit “dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u” (1 Petrus 1:18-20).

Jezus Christus was Degene die Zijn volk redde van een zinloos en zondig leven, door hun zonde te vergeven en hun vrijheid te verdienen. “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden” (Kolossenzen 1:14). Hij bewerkte deze verlossing van Zijn kinderen in volkomen gehoorzaamheid aan het plan dat in de eeuwigheid was bedacht, door te sterven aan het kruis op Golgotha. “En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood” (Filippenzen 2:8).

Het verlossingsplan wordt toegepast door de Heilige Geest

De Heilige Geest past de zegeningen van Christus’ verlossingswerk toe op Zijn volk. Met andere woorden: Hij laat ons opnieuw geboren worden. Zo “maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest” (Titus 3:5). De Heilige Geest leidt ons ook in alle waarheid (dat wil zeggen, tot Christus). Zoals Jezus beloofde: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid” (Johannes 16:13).

In het licht van de Schrift wordt duidelijk dat God Zelf de verlossing van Zijn volk bewerkt. Als wij dus kinderen van God zijn, is dat omdat we “niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn” (Johannes 1:13). Dit alles is omdat God het zo wilde. Dank Hem dat je bij Zijn volk mag horen en leef alleen voor Hem.

Deel artikel