Gods genade, grenzeloze liefde!

Gods genade, grenzeloze liefde!

Gods genade komt altijd door geloof “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” (Efeze 2 vers 8 en 9).

Genade door Jezus

We kunnen genade dus niet verdienen. Het enige waardoor Gods genade en ontferming voor ons beschikbaar komt, is het feit dat Jezus tot zonde werd gemaakt met onze ongerechtigheid. Dit gebeurde toen Hij stierf aan het kruis in onze plaats.
Hij is het middel om door God gerechtvaardigd te worden want “Hem heeft God voorgesteld als middel tot verzoening…” (Romeinen 3 vers 25a).
Zijn offerdood uit grenzeloze liefde voor ons!

Volkomen overgave

Een voorwaarde om Zijn genade ten volle te ontvangen en te ervaren, is onze volkomen overgave aan Hem. Op alle terreinen van ons leven, zonder enige reserve. Dat wil zeggen dat er dan een einde is gekomen aan je eigen manier van denken, je eigen mening, je eigen wil. Je verruilt jouw oude leven voor Gods manier van leven. Je verandert van koers en maakt als het ware een ommezwaai van 180 graden.
Dan ontstaat er een één-op-één relatie, een levend contact met Jezus Christus door de Heilige Geest. Dan is de weg open waardoor zijn genade, zijn grenzeloze liefde op diverse manieren zich als een verkwikkende regen in ons leven gaat manifesteren!

Niets van ons!

We kunnen niet steunen op onze eigen kracht, onze eigen gerechtigheid maar “… wij dienen Hem door de Geest Gods en roemen in Christus Jezus en vertrouwen niet op eigen vlees” (Filippenzen 3 vers 3). We hebben niets van onszelf. Het is niet onze eigen gerechtigheid, onze heiligheid of onze prestaties, maar Zijn genade produceert dat alles dan in ons leven.
Paulus zei: ”Maar door de genade van God ben ik wat ik ben…” (1 Korinthe 15 vers 10) en
Naarmate we het van God verwachten des temeer kan Zijn genade bezit van ons nemen en ook door ons heen stromen naar de ander. ”….de nederigen geeft Hij genade” (Jakobus 4 vers 6).

Gods genade is genoeg

Nu is Gods genade altijd meer dan voldoende onder alle omstandigheden. Als illustratie kijken we naar het leven van Paulus. God had een bepaalde kwelling toegelaten om ervoor te zorgen dat hij niet trots of zelfingenomen werd. Deze scherpe doorn in het vlees werd niet weggenomen. Maar de Heer zei tegen hem: ”Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” ( 2 Korinthe 12 vers 7-10). Paulus had zelfs behagen in deze zware omstandigheden omdat die hem zwak maakten. Als we zwak zijn en het niet van eigen kracht verwachten en doen wat Hij wil dan komt Zijn genade binnenstromen.

Leven volgens Gods wil

Er kan misbruik van Gods genade worden gemaakt.  Daarvoor wordt gewaarschuwd in 2 Korinthe 6 vers 1: “En als medewerkers van God roepen wij er ook toe op de genade van God niet tevergeefs ontvangen te hebben”. In dat geval laten we ons niet door haar onderwijzen en denken we ik kan doen wat ik wil want God vergeeft me toch wel.
Paulus schreef daarentegen in de brief aan Titus onder meer wat hij als instrument van Gods genade moest onderwijzen namelijk:

  • Nee te zeggen tegen verleidingen tot het kwade, of tegen een compromis of te kiezen voor een gemakkelijke weg die niet van God is.
  • Gedisciplineerd, rechtvaardig en vroom (godvruchtig) te leven en ons te richten op het goede.

Paulus schreef in de brief aan Timotheüs over zichzelf. “De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus” (1 Timotheüs 1 vers 14).
Laten we ons ook als instrumenten van Zijn genade beschikbaar stellen zoals Hij het bedoelt. In diepe afhankelijkheid!

Deel artikel