God maakt Zichzelf bekend

En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard, door de prediking, die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker.” (Titus 1:2-3)

God had Zijn reddingsplan voor de mensheid al uitgedacht vóór de schepping. Maar door de geschiedenis heen is het steeds een stukje verder aan de mensen bekendgemaakt. God beloofde aan Adam en Eva dat er iemand zou komen om de kop van Satan te vernietigen. Hij beloofde aan Abraham dat zijn nakomelingen tot zegen voor de volken zouden zijn. David kreeg de toezegging dat zijn nageslacht voor eeuwig koning zou blijven. De profeten vertelden over een komende verlosser. Uiteindelijk kwamen al die beloften samen in Jezus Christus, de Zoon van God. Hij heeft in woord en daad het reddingsplan van God bekendgemaakt, en mensen als Paulus opgedragen om dit goede nieuws ook te delen met diegenen die Jezus niet persoonlijk hebben ontmoet — mensen zoals wij.

God openbaart zich soms aan mensen door dromen, visioenen of een hoorbare stem. Maar Zijn Woord is het middel bij uitstek waardoor de Heere Zich bekendmaakt.

Dat God de Zoon mens zou worden en zou sterven om onze zonden te vergeven, had geen mens zelf kunnen bedenken. Dat we door geloof in Jezus gered kunnen worden, evenmin. Daarom is verkondiging van Gods Woord zo belangrijk! Ben jij bereid daar naar te luisteren en de waarheden uit de Bijbel te aanvaarden?

Deel artikel