De Bijbel zegt: “God is liefde” en vertelt ons hoe we kunnen weten dat dit waar is:

God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.” (1 Johannes 4 vers 8-10)

Onbreekbare liefde

We betwijfelen misschien of God echt voor ons zorgt als we met moeilijkheden of teleurstellingen in het leven worden geconfronteerd. Maar we worden gerustgesteld wanneer we ons herinneren dat Jezus stierf in onze plaats aan het kruis. Hoe het leven er vandaag ook uitziet, God heeft zijn onverbrekelijke liefde voor ons voor altijd bewezen!
“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:8)

Jezus leert ons dat ware liefde verder gaat dan gevoelens alleen: het gaat ook om kostbare, opofferende daden ten goede van anderen. “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Johannes 15:13). Soms worden zelfs christenen verward door de dingen die God toestaat te gebeuren. Maar God belooft ons dat Hij ons nooit zal verlaten en ook niet in de steek zal laten (Hebreeën 13:5). Hij hield zoveel van ons dat Hij zelfs Zijn Zoon gaf om te sterven zodat wij konden leven (Johannes 3:16). Daarom kunnen we nu zeker zijn van Zijn standvastige liefde voor ons. In alle omstandigheden die we ooit zullen tegenkomen (Romeinen 8:38-39).

God houdt niet alleen van christenen

God is liefde. Als we Hem echt kennen, wordt dat zichtbaar doordat we zelf Zijn liefde naar buiten weerspiegelen. Want “God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem” (1 Johannes 4:16b).

Redding is alleen door geloof in Jezus (Johannes 14:6; Handelingen 4:12; Romeinen 10:9). God houdt niet alleen van christenen. Hij houdt van iedereen in de wereld (Psalm 145:9). God “doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Mattheüs 5:45). Hij “is geduldig en wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt” (2 Petrus 3:9).

Hij biedt genereus “veel voedsel en vult [hun] harten met vreugde” (Handelingen 14:17). Net zoals God “goedertieren is voor de ondankbaren en slechten” (Lukas 6:35), zo zullen ook ware kinderen van onze hemelse Vader niet alleen houden van onze aardse families en mensen die ons zullen liefhebben (Mattheüs 5:46-47). Maar we zullen ook onze naasten liefhebben (Lukas 10:25-37). We zullen zelfs mensen liefhebben die ons haten en vervolgen (Mattheüs 5:44), eraan denkend dat God ons genadevol liefhad “toen we Zijn vijanden waren” (Romeinen 5:10), “dood in [onze] overtredingen en zonden” (Efeziërs 2:1).

Gods liefde is voor altijd

De leerstelling van de Drie-eenheid herinnert ons eraan dat Gods liefde ouder en veiliger is dan het universum zelf. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. God is drie Personen – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – verenigd in volmaakte liefde (Johannes 17:24). De zoon van God kwam 2000 jaar geleden als een mens in de wereld (Johannes 1:14) zodat ook wij voor eeuwig konden delen in deze gemeenschap van goddelijke liefde (2 Korinthiërs 13:14).

Wat betekent het dat ‘God liefde is’? Laten we naar Jezus kijken en van iemand anders houden zoals Hij ons eerst heeft liefgehad. Dan, als we God liefhebben met heel ons hart, ziel, verstand en kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf (Lukas 10:27), zullen we het levende antwoord zijn voor de wereld om ons heen (Johannes 13:34-35).