Geloven christenen in drie goden?

three-gods-muslim

Ik hoorde dat Christenen in drie goden geloven. Is dat waar?

De Bijbel vertelt duidelijk dat er maar één God is. In Deuteronomium 6:4 lezen we: “Hoor, Israël: de Heer onze God, de Heer is één.” Jezus bevestigt dit in het Nieuwe Testament, in Markus 12:28-29. Op de vraag welk gebod het belangrijkste is, antwoordt Jezus: ‘Het belangrijkste is, hoor, Israël: de Heer, onze God, de Heer is één.’ Moslims, joden en christenen belijden dus allemaal dat er maar één God is.

Maar waarom spreken christenen dan over de Drie-eenheid?

Christenen geloven dat er één God is, die zich in drie personen heeft geopenbaard: als onze Vader in de hemel, als onze Heiland Jezus, de Zoon, en als de Heilige Geest, die in gelovigen woont.

Waar kan ik die drie goden in de Bijbel vinden?

In Genesis 1:26 zegt God: “Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis.” Dus bij de schepping leren we al dat er een veelvoud is in de ene God. Laten we kijken naar Genesis 1: “In het begin schiep God de hemel en de aarde […] en de Geest van God zweefde over het wateroppervlak. En God zei: Laat er licht zijn en er was licht. “ Hier zien we: God schiep. En de Geest van God zweefde over de wateren. Maar niet alleen de Geest was betrokken bij de schepping. Om de wereld te scheppen, sprak God een Woord. In Hebreeën 1 lezen we dat God nu tot ons heeft gesproken door Zijn Zoon, door wie Hij ook de wereld heeft geschapen. “Zonder Hem is er niets gemaakt, dat gemaakt werd.” (Johannes 1: 3)

Schiep God de wereld door Zijn Zoon? Hoe kan dat?

In Johannes 1:1 en 14 lezen we over dat Woord van God: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God […] en het Woord werd vlees en woonde onder ons, en wij hebben Zijn glorie gezien, een glorie als van de enige Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid.” Jezus is het Woord van God, dat vlees geworden is. We lezen over Jezus, dat Hij één is met de Vader in heerlijkheid.

Maar waarom bleef Jezus niet bij Zijn Vader?

Op een bepaald moment zet Jezus alle hemelse heerlijkheid opzij, om naar de aarde te komen om de mensheid te redden. Zoveel offerde Jezus op uit liefde voor jou en mij. Hij droeg de straf voor onze zonden. Hij opende de deur naar de hemel. In Johannes 14 zegt Hij: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Hij nodigt je uit om in Hem te geloven, je vertrouwen in Hem te stellen. En Hij heeft beloofd: “Ik zal de Vader vragen en Hij zal je een andere Helper geven om voor altijd bij je te zijn, de Geest der Waarheid […]. Hij blijft bij je en zal in je zijn.” (Johannes 14: 16-17).

Christenen geloven dus in één God: glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!

Lees meer: Wat is de Drie-eenheid?

Deel artikel