Geeft God genezing?

genezing

Natuurlijk geneest God de zieken. Hoe weet ik dat? Omdat het in de Bijbel staat en ook heb ik het meer dan eens ervaren. Maar ik heb ook nog wat gezondheidsklachten die God niet heeft genezen. Daaruit blijkt dus, dat hoewel God genezing geeft, Hij dit niet altijd doet. Ook daarover gaat het in de Bijbel.

God geneest

In Mattheüs 4:23 staat: ”En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.” Ook het boek Handelingen doet verslag van de genezing van zieken door de apostelen, in Jezus’ Naam (Handelingen 5:12-16).

In feite was genezing in de vroege kerk standaard. Zo zegt Jakobus: ”Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere … Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand” (Jakobus 5:14,16). God kan genezen en we moeten niet aarzelen om te bidden om genezing voor onszelf en onze geliefden. Een feit is dat er veel getuigenissen zijn van mensen die door God op wonderbaarlijke wijze zijn genezen en die de dokters versteld deden staan.

Niet altijd genezing

Maar er zijn ook Bijbelse voorbeelden te noemen van het uitblijven van Goddelijke genezing. In 2 Timotheüs 4:20 zegt Paulus: “… Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten.” We weten dat God Paulus gebruikte om velen te genezen en ook hijzelf werd genezen toen hij door een giftige adder was gebeten (Handelingen 28:3-6).
Zowel Paulus als Trofimus waren toegewijde dienaren van de Heere en beiden hadden ongetwijfeld een sterk geloof voor genezing; toch staat er dat Paulus Trofimus ziek achterliet. Epafroditus, een medearbeider van Paulus en een dienaar van de Filippenzen was eveneens ziek, tot de dood toe, maar God spaarde zijn leven (Filippenzen 2:25-30). En dan Timotheüs, een zeer gelovig man en een dienaar van God. Paulus zegt tegen hem: ”Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en voor uw veelvuldige kwalen” (1 Timotheüs 5:23).

Kracht door zwakheid

Paulus zegt dat hij met ‘een doorn in het vlees’ te kampen heeft (2 Korinthe 12:7). Hij heeft gebeden dat die beproeving van hem zou worden weggenomen. Maar Gods antwoord was: “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Korinthe 12:8).

Waarom ziekte?

Ziekte is gevolg van het feit dat we verkeren in een wereld die onder de vloek ligt en dat ons lichaam sterfelijk is. De duivel wil ons vernietigen door middel van ziekte en lijden.
God gebruikt ziekte en lijden om ons te vormen en te toetsen en ons te leren onze hoop te richten op de eeuwigheid (Jakobus 1:2-4, 2 Korinthe 4:16-18).
Wat God ook besluit, we kunnen erop vertrouwen dat Zijn weg en Zijn wil het beste voor ons zijn. We kunnen niet van God eisen ons te genezen, maar we mogen het Hem wel vragen.

In deze wereld krijgen we met beproeving te maken. Maar we hoeven niet te vrezen, omdat Hij deze wereld overwonnen heeft. God doet alle dingen voor ons medewerken ten goede, zelfs ziekte en, ja, zelfs de dood. Zoals Paulus zegt in Filippenzen 1:21 ”Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst”.
Eens zal er geen ziekte meer zijn, als we bij Jezus zijn (Openbaring 21:4). Laten we bidden om genezing en om de genade dit allemaal te kunnen doorstaan.

Deel artikel