Door God verlaten

“Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Mattheüs 27:46)

Jezus is God. Hij is één met God de Vader. Vooral in het Bijbelboek Johannes wordt dat benadrukt. In Johannes 10:30 zegt Jezus: “Ik en de Vader zijn Één.” In Johannes 17:21 lezen we hoe Hij voor alle gelovigen bidt: “…opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn.” In Johannes 1 lezen we hoe Jezus al vanaf het allereerste begin God was en bij God de Vader was. Hun eenheid gaat zo diep, die kan nooit verbroken worden.

En toch roept Jezus het uit aan het kruis: “Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Hoe kan dat?
Ik denk dat Jesaja 59:2 ons het antwoord laat zien. Daar zegt de profeet tegen zijn volksgenoten: “Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.”
De Heere Jezus heeft deze ongerechtigheden en zonden op Zich genomen, alsof Hij die Zelf had begaan. En daarom verborg de Vader Zijn gezicht voor Zijn eigen Zoon! Wat is dat diep ingrijpend. Zó veel heeft het Jezus gekost om de scheiding tussen God en mens op te heffen, om verzoening mogelijk te maken…
Ervaar jij eenheid met God, of juist scheiding? Hoe past jouw ervaring in het grote ‘verhaal’ van de Bijbel?

Deel artikel