De waarheid over Satan

Je vraag was, heeft God engelen geschapen om Hem te aanbidden? En waarom kwam Satan dan op de gedachte om tegen God in opstand te komen? En waarom volgden sommige engelen hem?

De Bijbelse leer over Satan is eigenlijk minder duidelijk dan vaak wordt aangenomen. De eerste verschijning van Satan in de Bijbel is ongetwijfeld in de gedaante van een slang, in de tuin van Eden. Toch wordt nergens expliciet vermeld dat de slang Satan is. We concluderen dat uit de rest van het verhaal, waar staat dat de Messias (het zaad van de vrouw) in de toekomst de kop van de slang zal vermorzelen. We concluderen het ook uit Openbaring 12: 9, waar het gaat over de ‘oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt’.

Satan moet goed zijn begonnen

Zo staat er nergens in de Bijbel duidelijk iets over de val van Satan, of zelfs dat Satan een gevallen engel is. Profetieën in Jesaja 14 en Ezechiël worden daarvoor vaak genoemd als bewijsteksten, maar het is de vraag of het rechtstreekse verwijzingen naar Satan zijn. Toch is het alleszins redelijk de val van Satan uit de Bijbelse gegevens af te leiden. We geloven in een God die goed is. En Zijn schepping is goed. Dus Hij kan Satan, die slecht is, niet als zodanig hebben geschapen. Satan moet goed begonnen zijn en daarna hebben besloten tegen God in opstand te komen.
In Openbaring 12: 7 impliceert de Bijbel dat Satan een gevallen engel is – er staat dat de draak (Satan) ‘en zijn engelen’ streden tegen Michael en zijn engelen. Michael is een aartsengel die een leger van engelen leidt. Dus is de meest logische interpretatie dat Satan een gevallen engel is, die een leger van gevallen engelen leidt. De engelen die God bleven volgen, zijn de ‘uitverkoren engelen’ (1 Timoteüs 5:21). Uit deze tekst blijkt duidelijk dat de hier genoemde engelen niet meer zullen afvallen. De beslissing is gevallen. Sommige engelen volgen Satan in zijn rebellie, anderen volgen God en blijven Hem dienen.

Een vrije keuze

Hoe is het mogelijk dat Satan besloot tegen God in opstand te komen? Nogmaals, de Bijbel maakt ons dat niet duidelijk. Het lijkt er op dat de situatie voor de engelen niet veel verschilde van die van Adam en Eva. De mens en de engelen zijn geschapen om God te aanbidden. Ze hadden allebei de vrije keuze om God al of niet te gehoorzamen. Satan en zijn engelen hebben, evenals Adam, de test niet doorstaan.

Hoe is het mogelijk dat engelen, die de heerlijkheid van God kenden, besloten Satan in plaats van God te volgen, wetende dat Satan slechts een schepsel was? Dat Satan zelfs engelen er van kan overtuigen hem te volgen, laat ons zien wat een grote bedrieger en een zeer gevaarlijke tegenstander hij is. Jezus noemt hem ‘een mensenmoordenaar van den beginne’ en ‘een leugenaar en de vader der leugen’. (Johannes 8:44) Theologen uit de vroege kerkgeschiedenis hebben gedacht dat Satan en zijn engelen in opstand kwamen, toen ze zagen dat God mensen naar Zijn beeld schiep en dat ze toen jaloers werden op de relatie die God met hen had. Dit lijkt aannemelijk, maar het is speculatie, het wordt in de Bijbel niet uitgelegd.

Wees geïnteresseerd in God!

Veel vragen over Satan en zijn engelen worden in de Bijbel niet beantwoord. Een reden voor ons om niet al te geïnteresseerd te zijn in Satan. We zijn geïnteresseerd in God! En we vergeten nooit de volgende geruststellende waarheid: Satan is verslagen. Hij wacht alleen nog op het eeuwige vuur van de hel. Mensen daarentegen, hoe erg ze ook gezondigd hebben, hebben altijd de mogelijkheid om zich te bekeren en Gods vergeving te ontvangen. Want Jezus nam niet het leven van een engel op zich, Hij deelde in onze menselijke natuur, zodat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood bezat – dat is de duivel – zou vernietigen (Hebreeën 2:14).

Deel artikel