De verstaanbaarheid van de Schrift: kunnen we de Bijbel begrijpen?

understand-the-bible

In het grootste deel van de kerkgeschiedenis moesten de meeste mensen deze vraag met “nee” beantwoorden. Ze hadden een simpele reden: de Bijbel was alleen beschikbaar in het Hebreeuws, Grieks en Latijn. De meeste gewone Christenen in het christelijke Europa spraken deze talen niet. En zelfs als ze dat wel konden, moesten boeken met de hand worden overgeschreven en waren die dus erg kostbaar. Alleen heel rijke mensen konden zich boeken veroorloven, en veel mensen konden überhaupt niet eens lezen. De geestelijken, mensen die waren opgeleid om de Bijbel te lezen en uit te leggen, waren nodig om de gewone mensen te onderwijzen wat er in de Bijbel stond.

Toen kwam de Reformatie, een periode van grote geestelijke verandering in de 16e eeuw. Mensen begonnen de Bijbel te vertalen in talen die gewone mensen in Europa spraken. Engels, Duits, enzovoorts. Bovendien werd de drukpers uitgevonden, waardoor Bijbels veel goedkoper werden. Plotseling konden veel mensen zelf de Bijbel lezen. De Rooms-Katholieke kerk was daar echter niet zo blij mee. Zij geloofde dat het gevaarlijk was om mensen zelf uit de Bijbel te laten lezen zonder dat een speciaal opgeleid iemand, een geestelijke, het aan hen uitlegde.

De Bijbel is duidelijk

De leiders van de Reformatie waren het hier niet mee eens. Daarom formuleerden ze een leerstelling over de “verstaanbaarheid van de Schrift”. Ze betoogden dat alles wat we voor onze zaligheid moeten weten, duidelijk genoeg in de Bijbel wordt uitgelegd. Daardoor kan ieder gewoon mens het begrijpen. Deze visie werd algemeen geaccepteerd, en vandaag de dag hebben Christenen over de hele wereld hun eigen Bijbel die ze alleen en met anderen lezen en bestuderen. Zendelingen zijn nog steeds bezig om de Bijbel in meer talen te vertalen, zodat zelfs mensen in de meest afgelegen delen van de wereld zelf de Bijbel kunnen lezen. Andere zendelingen verspreiden Bijbels in hotelkamers, ziekenhuizen en andere openbare plaatsen. Sommige Christenen moeten jarenlang wachten en bidden om een eigen Bijbel, en nemen veel risico’s om er eentje in handen te krijgen.

De Bijbel is niet altijd gemakkelijk te begrijpen

Maar de Rooms-Katholieke kerk had wel een punt. De Bijbel is een heel bijzondere verzameling van geschriften, die over een periode van meerdere eeuwen geschreven zijn. Er staan verhalen in, maar ook gedichten, wetten, brieven, liederen, enzovoorts. Niet alles in de Bijbel kan direct toegepast worden op iedere persoon of iedere situatie in elke tijd. Jakob had vier vrouwen, wat niet betekent dat God wil dat we in de kerk polygamie aanmoedigen. Petrus werd uitgenodigd om over water te lopen, maar ik raad je niet aan het zelf te proberen. Bijbellezen moet dus zorgvuldig gebeuren. Dit betekent dat we verschillende gedeelten met elkaar vergelijken en de context waarin het geschreven werd in ogenschouw nemen. We zijn dan wel niet afhankelijk van een priester om de Bijbel te begrijpen, maar wel van ons door God gegeven nuchtere verstand en de leiding van de Heilige Geest.

Alles wat we moeten weten om God te kennen, liefhebben en dienen wordt duidelijk beschreven in de Bijbel. We moeten echter niet verwachten dat we alles kunnen begrijpen. Er staan veel lastige dingen in de Bijbel waar zelfs theologen mee worstelen. Sommige zaken zijn door de tijd heen verloren gegaan, en we kunnen slechts raden naar hun betekenis.

De Bijbel biedt voldoende voeding

Toch kunnen jij en ik Gods Woord lezen en gebruiken om elkaar op te bouwen, ons geloof te versterken, wijsheid te vinden voor het dagelijks leven, getroost te worden in onze zorgen en zekerheid te vinden in Zijn liefde en redding. Wat we niet begrijpen, daarover kunnen we bidden, andere gelovigen of leiders vragen, en ijverig studeren om te groeien in ons begrip. Maar je hoeft niet alles te begrijpen om door Gods Woord gevoed en gezegend te worden.

Pak je Bijbel, bid, lees en studeer. Soms zul je uitgedaagd of in de war gebracht worden. Zijn sommige dingen te ingewikkeld voor je? Ga dan gewoon terug naar de eenvoudige woorden van Jezus in de Evangeliën. Daar vind je wat je ziel nodig heeft. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Deel artikel