De Heilige Geest als metgezel

Zon en wolken

Toen Jezus de discipelen voorbereidde op het vertrek naar Zijn Vader zei Hij: “Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe ( Johannes 14:18). “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft” (Johannes 14:16).
De Heilige Geest als metgezel op onze levensreis!

De Heilige Geest ontvangen

Iedereen die Jezus hebben aanvaard als hun Heer mogen de Heilige Geest ontvangen. Op dat moment neemt de Heilige Geest Zijn intrek in het hart.
Jezus zegt tegen Zijn discipelen wat de Heilige Geest in ons leven zal doen. “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken. En de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen” (Johannes 16:13-15).

“Al wat de Vader heeft, is het Mijne.” (Johannes 16:15) Alles wat de Vader en alles wat de Zoon heeft, hebben ze gemeenschappelijk. Maar het is de Heilige Geest die van de rijkdom van de Vader en de Zoon neemt, en het ons ter beschikking stelt.
De grootste en heerlijkste zegen die de Heilige Geest ons geeft is de uitstorting van Gods eigen, goddelijke liefde in ons hart (Romeinen 5:5). Deze goddelijke liefde vindt door de Heilige Geest in ons leven een kanaal om doorheen te stromen. “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” ( Johannes 7: 38,39). Dat zei Jezus over de Geest. Als we Hem de volle ruimte geven op alle terreinen van ons hart, ons leven, dan kunnen we verwachten dat Hij in en door ons veel kan doen!
Geef Hem de ruimte! Dat betekent: Overgave!

Relatie met de Heilige Geest

Een volkomen toegewijd hart zal steeds vragen: Hoe kan ik de Heer behagen, wat wil Hij dat ik doe en welke keuzes moet ik maken.
Dan zal de Heilige Geest ons daarin voortdurend leiden. “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God” (Romeinen 8:14). Als je het beste van God wilt, onderhoud dan een continu relatie met de Heilige Geest. Hij is een persoonlijke Gids.

Zonden kunnen onze blik op Zijn leiding vertroebelen. Als we bemerken dat onze zonden ons hinderen moeten we ze bewust bij de Heer brengen en vragen om vergeving (1 Johannes 1:9). De profeet Jesaja wees ook al op deze hindernis: “Uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn” (Jesaja 59:2). Na het ontvangen van vergeving van onze zonden krijgen we weer meer zicht op Zijn leiding.

Vrucht dragen

Als je – door de Heilige Geest – verbonden blijft met de opgestane Heer, dan zal je door die verbondenheid vruchten van de Geest voortbrengen (zie Galaten 5:22).
“Ik ben de Wijnstok, u de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk ik in Hem, die draagt veel vrucht. Want zonder Mij kunt u niets doen” (Johannes 15:5).

En aan een ieder deelt Hij gaven uit zoals Hij wil (1 Korinthe 12:11). Deze gaven worden beschreven in 1 Korinthe 12:1-10; Efeze 4:15-16 en in Romeinen 12.

Vruchten en gaven. Wat een geweldige rijkdom mogen we in ontvangst nemen als de Heilige Geest onze Metgezel is!

Deel artikel