Schept God handicaps?

discapacidades

God schiep deze wereld goed en Hij schiep de mens goed. Toen God zijn schepping had voltooid, zag Hij dat het ‘zeer goed’ was (Genesis 1:31). Dus handicaps maken geen deel uit van Gods oorspronkelijke ontwerp. Ze zijn een gevolg van de zonde, die de wereld is binnengekomen. Vanwege de zonde begonnen ziekte, ongeluk en handicaps mensen te raken. De schepping zelf lijdt onder de ‘slavernij van het verderf’ (Romeinen 8:21).

Geen onderdeel van Gods oorspronkelijke goede schepping

Dus het eerste wat gezegd moet worden over handicaps is dat ze geen deel uitmaken van Gods oorspronkelijke goede schepping. Maar we moeten ook erkennen dat het God is die deze wereld aan zinloosheid heeft onderworpen (Romeinen 8:20). Zijn straf op de zonde veranderde deze wereld in een plaats van lijden. Het zou dus te gemakkelijk zijn om te zeggen dat God niets te maken heeft met het feit dat sommige mensen met een handicap worden geboren.

In Johannes 9 lezen we over een man die blind werd geboren. De discipelen vragen of zijn zonden of die van zijn ouders dat hebben veroorzaakt. Maar Jezus zegt dat ze niet geïnteresseerd moeten zijn in de oorzaak, maar in het doel. Het doel was dat ‘de werken van God in hem geopenbaard zouden worden’ (Johannes 9: 3). Dat God de glorie ontvangt, legt Jezus hier uit, is belangrijker dan een gemakkelijk leven zonder lijden.

Belangrijker dan handicaps

Dat onderwijs van Jezus wijst ons in de goede richting. Sommige dingen zijn zelfs belangrijker dan een leven zonder handicaps. Enkele van de doelen die God heeft met het ervaren van onze handicaps of van die van onze geliefden, zijn:
* Een verlangen in ons te wekken naar de hemel. Als al onze wensen op deze aarde zouden uitkomen en als er helemaal geen lijden zou zijn, dan zouden we in het paradijs leven. Maar het zou een paradijs zijn zonder God. De Heere wil dat we onze voldoening in Hem vinden. We moeten niet tevreden zijn met deze aarde, maar we moeten verlangen naar de hemel en de aanwezigheid van God.
* Ons voorbereiden op de hemel. Al het lijden dat we moeten doorstaan, helpt ons om ons te concentreren op de ‘dingen die niet gezien worden’ en het wordt door God gebruikt om ons voor te bereiden op de hemel: “Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg” ( 2 Korinthiërs 4:17).
* Ons de kans geven om te laten zien dat een leven met een handicap en met Jezus vreugdevoller is dan een leven zonder handicap en zonder Jezus.
* Ons de kans te geven liefde te tonen aan mensen met een handicap. Op die manier mogen we zelf geestelijk groeien en laten we anderen de schoonheid zien van een op Christus gericht leven.

Op weg naar de glorieuze nieuwe aarde

We vertrouwen erop dat God een goede bedoeling heeft, zelfs in geval van handicaps. Dat betekent niet dat we het lijden verbonden met handicaps verheerlijken. Zoals hierboven gezegd, komt alle lijden uiteindelijk voort uit de zonde. De pijn van het lijden behoort ons daarom te brengen tot haat en een afkeer van zonde. Het moet ons brengen tot het aanbidden van Jezus, Die gewillig heeft geleden om ons te bevrijden van de vloek van zonde. Wanneer we op Hem vertrouwen, zijn we op weg naar de glorieuze nieuwe aarde, waar geen handicaps meer zullen zijn:

“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21: 4).

Deel artikel