Wie is Jezus Christus?

Je kunt amper over het Christendom spreken zonder Jezus Christus te noemen. Zelfs de term “Christendom” is van Zijn Naam afgeleid. Tegelijkertijd is er veel verwarring over Jezus’ identiteit. Is Hij een mens? Of is Hij God? Was Hij een wijze leraar uit de oudheid, of eerder een frauduleuze godslasteraar die terecht ter dood werd veroordeeld?

Lees meer

Waarom deed Jezus wonderen?

Toen Jezus ongeveer 30 jaar oud was, begon Hij zijn bediening op aarde waarbij Hij het goede nieuws van Gods Koninkrijk verkondigde. Zijn prediking ging vergezeld van vele wonderen. Deze werden niet verricht om indruk...

Zoon van God

Laten we eerst duidelijk maken dat Jezus Christus God is. Preciezer geformuleerd, Hij is één Persoon binnen de drie-enige God. De Bijbel noemt Hem “de Zoon van God”, om Hem te onderscheiden van God de Vader en God de Heilige Geest (zie bijvoorbeeld Johannes 1:18).

Hoewel de term “zoon” het idee kan oproepen dat er eerst alleen God de Vader was, en pas later God de Zoon werd geboren, maakt de Bijbel duidelijk dat de Zoon eeuwig is. Dit was één van de eerste onderwerpen waarover de vroege kerk zich uitgebreid heeft uitgesproken: Wij geloven "in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, van hetzelfde Wezen met de Vader; door Wie alle dingen gemaakt zijn." (Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel uit 381 n.Chr.).

God en mens

Deze zelfde geloofsbelijdenis vervolgt: "Die, om ons mensen en om onze zaligheid, is neergekomen uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is". God de Zoon is tegelijkertijd 100% God en 100% mens (Filippenzen 2:5-8, Kolossenzen 2:9). Ongeveer 2000 jaar geleden werd de Zoon van God geboren als een menselijke baby. Dit noemen we Zijn incarnatie (“komst in het vlees”). Hij groeide op in een gewone menselijke familie. Maar Hij was geen “gewoon” mens, omdat Hij nooit zonde deed. En terwijl Hij mens was, bleef Hij tegelijkertijd God.

Jezus is de Zaligmaker

Het doel van de incarnatie was het redden (zaligmaken) van zondige mensen. Toen God de eerste mensen schiep, waren zij volmaakt. Maar ze kwamen in opstand tegen hun Schepper. Daardoor werden ze zondig en verdienden ze Gods veroordeling (zie Genesis 3). Dit had ernstige gevolgen, niet alleen voor henzelf maar ook voor hun nakomelingen, die hun zondige natuur erfden (Romeinen 5:14-21). De situatie van de mensheid was volkomen hopeloos: ze had Gods wraak verdiend en kon zichzelf niet redden.

Alleen God kon deze hopeloze situatie veranderen. En dat heeft Hij gedaan! "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16). Jezus kwam op aarde om Gods Koninkrijk aan te kondigen en mensen te onderwijzen over God. Maar Hij kwam ook om te lijden en te sterven in hun plaats. Hijzelf was rechtvaardig en zondeloos, maar Hij nam de zonden van de mensheid op Zich. "Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen" (Jesaja 53).

Jezus is de opgestane Koning

Het verhaal eindigt niet met Jezus’ dood. Na drie dagen stond Hij op uit de dood en nu leeft Hij voor eeuwig. Hij is in de hemel tot het einde van de wereld, en dan komt Hij terug om de mensheid te oordelen en nieuwe hemelen en een nieuwe aarde te scheppen. Hij is de eeuwige Koning van het heelal die regeert in gerechtigheid (Lukas 1:32-33). Daarom aanbidden Christenen Hem als hun Heer. En aan het eind van de tijd zal ieder mens zich voor Hem buigen, in de hemel en op de aarde en onder de aarde, en elke tong belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader (Filippenzen 2:10-11).

Jezus Christus heeft veel namen

Toen de engel Gabriël de geboorte aankondigde van “de Zoon van de Allerhoogste”, droeg hij Maria op om Zijn Naam “Jezus” te noemen. Dat was zijn menselijke voornaam. In de Bijbel vinden we nog veel meer namen, zoals “de Zoon van God”, “de Heere”, “onze Zaligmaker”, maar ook “de Christus” of “de Messias”. Deze laatste term werd in het Oude Testament, voordat Jezus geboren werd, gebruikt voor de Redder die God zou zenden. Jezus is inderdaad de lang verwachte Messias, hoewel veel Joden Hem niet als zodanig erkennen.

Er zijn nog andere namen die bepaalde eigenschappen van Jezus weergeven, zoals “de goede Herder”, “de Zoon des mensen”, “het Woord”, enzovoorts. Al deze namen drukken een aspect uit van Jezus’ veelzijdige persoonlijkheid, en worden soms gecombineerd.

Onze kennis van Jezus is beperkt

En toch lukt het ons niet om volledig te begrijpen of te verwoorden wie Jezus Christus is. Maar ieder die in Hem gelooft, mag uitzien naar een eeuwige toekomst waarin hij Jezus wel volmaakt zal kennen. "Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben" (1 Korinthe 13:12).