Wie is God?

Geloof in God is de basis van het Christendom. Maar wie is God precies? Kunnen we Hem eigenlijk kennen? En wat heeft Hij te maken met ons mensen?

Lees meer

revenge

Is God een God van wraak of een God van liefde?

God is niet een God van wraak, maar een God van vergelding, en dat is niet hetzelfde. Wraak is persoonlijk – iemand die het recht probeert te handhaven vanwege een persoonlijke grief, vermeend of werkelijk. Dat...

Waarom kunnen we God niet zien?

Het korte antwoord is dat God geest is (Johannes 4:24). Omdat God geest is, heeft Hij geen lichaam en kan Hij dus niet gezien worden. Mozes “zag” God In het Oude Testament hebben echter verschillende mensen...

Houdt God zich altijd aan Zijn beloften?

Ja, God houdt zich altijd aan Zijn beloftes. De allereerste belofte die God aan de mensheid deed is te vinden in Genesis 3:15: “Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en...

We kunnen God niet volledig kennen

Iemand “God” noemen betekent per definitie dat deze Persoon of dit Wezen goddelijk is. Deze eenvoudige waarneming geeft al aan dat wij mensen wellicht niet in staat zijn om God volledig te doorgronden, omdat Hij onze werkelijkheid overstijgt. Hij is niet beperkt door tijd en plaats, Hij is niet beperkt tot een lichaam. "Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten" (Jesaja 55:8-9). Onze zintuigen schieten tekort om Hem te aanschouwen zoals Hij is – zowel omdat we geschapen zijn als beperkte mensen, als omdat zonde ons zicht op God heeft vertroebeld. We kunnen God slechts in zoverre kennen als Hij Zichzelf aan ons openbaart.

God kennen is van levensbelang

God is een persoonlijk Wezen, en Hij wil een relatie met mensen. Daarom heeft Hij zichzelf “geopenbaard” ofwel bekendgemaakt. De kennis die we zo over God kunnen krijgen is beperkt, maar wel waar en betrouwbaar. Hij vertelt Wie Hij is, en wat Zijn wil is. Deze kennis is een bron van diepe vreugde, en de basis voor eeuwig leven: "Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die U gezonden hebt" (Johannes 17:3). “God kennen” omvat meer dan wat feitelijke kennis over Hem, het betekent een persoonlijke relatie – zoals je een goede vriend of je echtgenoot “kent”.

God heeft Zichzelf bekendgemaakt

God openbaart Zichzelf door Zijn werken. In Zijn schepping, bijvoorbeeld, toont Hij Zijn kracht, wijsheid en uitzonderlijke creativiteit. In Zijn reactie op zonde toont God Zijn heiligheid en rechtvaardigheid – maar ook Zijn liefde door een weg tot redding aan te bieden. De Bijbel vertelt ons uitgebreid wat God heeft gedaan en wat Hij in de toekomst nog zal doen.

Een andere manier waarop God Zichzelf openbaart, is in Zijn Namen en in beeldende voorstellingen die Hij op Zichzelf betrekt, zoals “Vader”, “Koning”, “Rots” en “Licht”. Al deze namen en beelden laten ons een glimp zien van hoe God is.

God heeft Zich op ultieme wijze geopenbaard in Jezus. Hij is de Zoon van God die mens werd en de mensheid toonde Wie God is [link naar pagina over Jezus Christus] (2 Korinthe 4:6). "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard" (Johannes 1:18).

Eigenschappen van God

Er zijn veel eigenschappen die uniek zijn voor God. Bijvoorbeeld: God is eeuwig – Hij heeft altijd bestaan en zal voor eeuwig blijven bestaan. Hij is onveranderlijk, soeverein, onafhankelijk, alomtegenwoordig en almachtig. Hij heeft geen fysiek lichaam, maar is een Geest. En God is drie-enig, wat betekent dat er één God is die bestaat in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit zijn allemaal eigenschappen die mensen niet hebben, en die laten zien wat het betekent dat God goddelijk is.

Er zijn ook veel eigenschappen van God die ook in mensen aanwezig kunnen zijn – tot op zekere hoogte. Denk bijvoorbeeld aan Gods liefde, Zijn toorn, Zijn wijsheid of Zijn heiligheid. Deze eigenschappen leren ons iets over Gods karakter, over Zijn persoonlijkheid. God is de ultieme norm van goedheid; in Hem zijn al deze eigenschappen volmaakt aanwezig.

God is één

We zouden lijstjes kunnen maken van al Gods eigenschappen, maar daarbij is het belangrijk om in gedachten te houden dat God één is. Dat betekent niet alleen dat onze God de enige God is (zie bijvoorbeeld Deuteronomium 6:4), maar ook dat al Zijn eigenschappen een eenheid vormen. We kunnen bijvoorbeeld niet alleen Gods liefde benadrukken en Zijn heiligheid vergeten, of alleen maar praten over Zijn toorn en zwijgen over Zijn genade. Dat zou een verkeerd beeld van God scheppen. Hij is niet deels dit en deels dat, maar alles wat Hij is, is Hij volkomen. De beste manier om een evenwichtig beeld van God te krijgen, is om de hele Bijbel regelmatig te lezen en daardoor je wereldbeeld te laten vormen.

God is onze Schepper en Rechter

God heeft de wereld en alles wat erin is geschapen – inclusief de eerste mensen (zie Genesis 1 en 2). Hij schiep de mensen zelfs “naar Zijn beeld”, wat betekent dat mensen meer eigenschappen met God delen dan enig ander schepsel, zoals planten of dieren. Mensen zijn bedoeld om te laten zien of te weerspiegelen Wie God is.

Omdat God onze Schepper is, heeft Hij het recht om ons te regeren. We zouden Hem moeten dienen en vereren. Maar meteen al de eerste mensen, Adam en Eva, kwamen tegen hun Schepper in opstand. De relatie tussen God en mensen raakte ernstig verstoord. De mensen konden hun levensdoel, het weerspiegelen en verheerlijken van God, niet meer vervullen en verdienden de eeuwige dood met hun zonde.

God is de Zaligmaker

En toch keerde God Zich niet van Zijn schepping af. God de Zoon kwam op aarde als een mens, en droeg de straf voor de zonde van de mensheid. Hij deed dat "opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16). Ieder die gelooft in Jezus Christus als zijn Heere en Zaligmaker, staat weer recht voor God. Dit maakt een vernieuwde, liefdevolle en persoonlijke relatie mogelijk tussen God en de mens, waarbinnen God zelfs aangesproken kan worden als "onze Vader in de hemel" (zie Mattheüs 6:9).

God is dus de Schepper van de mensheid, haar Rechter, maar ook de Redder en Zaligmaker van ieder die in Hem gelooft.