Bijbelwoord.nl

Christelijk leven

Christen zijn heeft een enorme invloed op ons hele leven. Het verandert wie we zijn en wat we doen. Laten we eens kijken wat de apostel Paulus hierover schrijft in 2 Korinthe 5: "Hij (=Christus) is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden."

Iemand die in Jezus Christus gelooft wordt bevrijd uit de macht van de zonde en krijgt een volledig nieuw leven dat Jezus voor hem heeft verworven. Hij ziet de wereld met “nieuwe ogen”. Hij leeft voor Christus, in de kracht van de Heilige Geest.

Lees meer

Nieuwste artikelen

Wat is de ware Sabbat voor christenen?

Toen God de wereld schiep, rustte Hij op de zevende dag. Toen God de tien geboden aan Israël gaf, gebood Hij Israël om ook op de zevende dag te rusten. In Exodus 20:11 staat dat God op de zevende dag rustte van Zijn...

asparagus-steak-veal-steak-veal-

Waarom vasten christenen?

Voor degenen die het nog nooit hebben gedaan, lijkt vasten misschien een bizarre praktijk. Waarom zou je uit vrije wil niet eten, terwijl je honger hebt? In de moderne wereld is genotzucht en onmiddellijke bevrediging...

Een leven met God

Ons leven kan niet opgedeeld worden in een stukje “met God” en een stukje “zonder God”. Hij doordringt elk aspect van ons leven. Je kunt niet God dienen door je Bijbel te lezen en te bidden, en tegelijkertijd je eigen keuzes te maken qua levensstijl en ethische vragen. Er wordt van ons gevraagd om "de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel" (Deuteronomium 10:12). Dat klinkt heel veeleisend. Maar als we vervuld zijn met de Heilige Geest en doordrenkt zijn met Gods liefde, dan willen we niet eens bepaalde aspecten van ons leven “voor onszelf houden”. De Heere is zo groot en genadig en onze lofprijs zo waard, dat er geen grotere vreugde is dan in Zijn aanwezigheid te leven. Zoals een oud lied het zingt:

"’k Geef mijzelf aan U volkomen,

‘k geef mij gans aan U, o Heer,

‘k Wil alleen voor U gaan leven,

‘k leef voortaan mijzelf niet meer".

Dingen die alleen Christenen doen

Er zijn aspecten van het Christelijke leven die ongelovigen simpelweg niet doen, zoals Bijbellezen, bidden en naar de kerk gaan. Dit zijn manieren om ons begrip van God en van Zijn wil te verdiepen, middelen om onze ziel te voeden met het Woord van God. Dit is nodig omdat ons hart geneigd is van God weg te dwalen en onze geest vaak verblind is door de zonde. We hebben voortdurend Gods “input” in ons leven nodig.

Het is onmisbaar voor een gezond geestelijk leven om deze zaken een vaste plek te geven in onze agenda. Op veel plaatsen in de Bijbel worden we hiertoe aangespoord. Zie bijvoorbeeld Hebreeën 10:24-25: "Laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen." Of in 1 Thessalonicenzen 5: "Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u."

Dingen die Christenen anders doen

Christen-zijn bepaalt ook hoe we “gewone” dingen doen, dingen die ongelovigen ook doen. Het beïnvloedt de beslissingen die we nemen, de manier waarop we ons dagelijks leven vormgeven, hoe we onze kinderen opvoeden, de houding waarmee we moeilijkheden ondergaan. Leven met God vormt ons wereldbeeld, onze hoop en verwachtingen, en onze prioriteiten in het leven. Dat kan leiden tot een levensstijl die zo anders is dan “de wereld” om ons heen, dat ze kritiek of zelfs vervolging oproept.
Omdat we allemaal beïnvloed worden door het wereldbeeld en de cultuur om ons heen, is het niet altijd gemakkelijk om Gods wil voor alle aspecten van ons leven te ontdekken. En sommige keuzes zijn zo persoonlijk dat de Bijbel er geen algemene richtlijn voor biedt. Toch zijn heel veel aanwijzingen wel duidelijk, en kunnen andere worden afgeleid uit de Schrift.

Christelijk leven is gericht op Gods glorie

Leven als Christen gaat niet alleen over het houden van bepaalde regels of het vermijden van bepaalde zonden. Het gaat over onze houding tegenover de huidige wereld, over onze relatie met God, over ons levensdoel. En het omvat alle aspecten van ons leven. "Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God" (1 Corinthians 10:31).