Wat is de Bijbel?

De Bijbel is een boek, maar geen gewoon boek. Het is Gods boodschap aan mensen, opgeschreven door menselijke auteurs in de loop van eeuwen – en vervolgens gebundeld tot één boek. Het bevat verschillende genres: historische boeken over de schepping en over Gods volk Israël, poëzie, profetische boeken, evangelieën over Jezus’ leven op aarde, en brieven aan kerken en privépersonen.

Lees meer

What is the Bible?

Wat is de Bijbel?

Als je een christen over zijn geloof hoort praten, zul je hem waarschijnlijk om de andere zin naar de Bijbel horen verwijzen. Dit boek is van vitaal belang voor het christelijk geloof. Als je dus geïnteresseerd bent in...

Waarom is de Bijbel zo belangrijk?

De Bijbel is een heel bijzonder boek. Het is onze belangrijkste informatiebron over God. Sterker nog: het is een manier waarop God tot ons spreekt. Door Zijn Woord leert God mensen hoe ze Hem moeten liefhebben en aanbidden, en ook hun medemensen moeten liefhebben. Hij verkondigt Zijn onveranderlijke waarden van waarheid, recht, liefde, goedheid, wijsheid… Dat leert mensen hoe ze zouden moeten denken en handelen, wat hun levensdoel moet zijn en aan welke regels ze zich moeten houden. Een Psalm verwoordt het zo: "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad" (Psalm 119:105).

Bovendien bidt de Bijbel ons een waar en betrouwbaar verslag van de schepping en van de werkelijheid “achter de schermen”. Dat geeft een solide basis voor een Christelijk wereldbeeld. Het helpt ons om de wereld om ons heen te begrijpen, het geeft ons inzicht in onze eigen toestand als gevallen mensen en het vertelt ons hoe we desondanks eeuwig leven kunnen vinden – in God.

Hoe is de Bijbel ontstaan?

De Bijbel werd geschreven gedurende meerdere eeuwen, door allerlei verschillende menselijke auteurs, in verschillende geografische en sociale omstandigheden. Dat verklaart waarom Christenen Gods Woord soms aanduiden als “de Schriften”: het is niet geschreven als één boek, maar is een verzameling van boeken. En toch is het een coheren geheel. Dat is mogelijk omdat de Bijbel “geïnspireerd” is door God Zelf. De Schriften zijn Gods openbaring van Zichzelf via menselijke schrijvers die door Gods Geest werden verlicht. Zie bijvoorbeeld 2 Petrus 1:21 – "want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken."

Omdat de werkelijke Auteur van de Bijbel de onfeilbare God is, is Zijn Woord ook onfeilbaar en foutloos. Dat impliceert ook dat geen enkel “gewoon menselijk” geschrift ooit Gods Woord kan vervangen of aanvullen, en daarbij hetzelfde gezag hebben als de Bijbelboeken.

Het Oude Testament en het Nieuwe Testament

De boeken van de Bijbel worden gepresenteerd in twee verzamelingen: het Oude Testament bevat de Schriften die geschreven zijn voordat Jezus Christus als mens geboren werd [link naar pagina over Jezus Christus?]. Deze boeken reiken van het scheppingsverhaal, via historische boeken over (vooral) Gods omgaan met het volk Israël en poëtische reflecties over leven met God, tot profetische boodschappen van God aan Israël of aan de mensheid in het algemeen.

Het Nieuwe Testament vertelt over Jezus’ leven op aarde, inclusief Zijn onderwijs en wonderen. Bovendien bevat het veel brieven aan gemeenten en privépersonen, die onderwijs bieden over God en over het leven als Christen. Het Nieuwe Testament sluit af met een glorieus visioen van de toekomst die God belooft aan ieder die in Hem gelooft.

Het Oude en het Nieuwe Testament vertellen samen over een liefhebbende God Die de wereld schiep en haar nooit in de steek heeft gelaten – ondanks de opstand van de mensen. "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16).