Bijbelwoord.nl
Ben je wel een goed christen als je niet naar de kerk gaat?

Ben je wel een goed christen als je niet naar de kerk gaat?

De Bijbel zegt ons dat we moeten samenkomen, naar de kerk gaan:
‘Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, zoals bij sommigen de gewoonte is‘ (Hebreeën 10:25).
Het is duidelijk dat we dan ongehoorzaam zijn aan wat de Bijbel ons hierover te zeggen heeft.

Deel van Christus

De bovengenoemde vraag heeft te maken met het wezen zowel van een christen als dat van de Kerk. Die zijn in dit opzicht beiden nauw met elkaar verbonden.

Als iemand christen wordt, gaat hij deel uitmaken van het lichaam van Christus (de kerk).
Paulus zegt in 1 Korinthe 12:13:

Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.’

Met andere woorden, als iemand christen wordt, wordt zo iemand gedoopt tot één lichaam (van Christus) en lid van dat lichaam, samen met andere christenen.

Paulus beschrijft verder in de verzen 14-26 de kerk als een lichaam. Zoals in een lichaam de delen onderling afhankelijk zijn (oog, hand arm, voet enz.), is dat eveneens het geval met het lichaam van Christus. Paulus benadrukt dat in vers 27:

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.’

We hebben elkaar nodig

Daarom, als iemand christen is, maar geen lid van een kerk en hij de diensten niet regelmatig bezoekt, dan zegt hij of zij eigenlijk tegen de andere leden van het lichaam (de andere christenen): ‘Ik heb je niet nodig’ ( vergelijk 1 Korinthe 12:21). Vast staat echter dat we elkaar wel nodig hebben, en dat geldt voor alle lichaamsdelen: het hoofd, armen, benen, enz.

Dit gezamenlijk karakter van de kerk wordt in het Nieuwe Testament ook tot uitdrukking gebracht met andere beelden. Bijvoorbeeld met dat van een tempel, in 1 Petrus 2:5:

‘Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.’

(Het woord ‘u’ aan het begin van deze tekst staat in het meervoud: ‘u allen die als levende stenen wordt gebouwd…’).

Opdracht om elkaar lief te hebben en te dienen

Daarom staat het Nieuwe Testament vol geboden. Deze geven aan op welke manier we elkaar moeten liefhebben en dienen. Omdat we tot één lichaam behoren en elkaar als christenen nodig hebben.

Nu volgt een opsomming van enkele van die geboden uit het Nieuwe Testament.

  • 1 Petrus 1:22: ‘Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.’
  • Hebreeën 10:24: ‘En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.’
  • Filippenzen 2:3-4: ‘Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is.’
  • Galaten 6:1-2: ‘Broeders, ook als iemand onverhoeds tot overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draagt elkanders lasten, en vervul zo de wet van Christus.’
  • Efeze 4:25: ‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar.’

Lees ook: Wat is de kerk?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Volg ons

Ben je wel een goed christen als je niet naar de kerk gaat?