Bijbelwoord.nl
welvaart

Belooft God welvaart?

Krijg je welvaart als je in God gelooft? Als geloven in God je echt gelukkig maakt, betekent dit dan ook dat ik er rijk van wordt?

Zegen

In de Bijbel zijn er verschillende voorbeelden van mensen die op financieel gebied voorspoedig zijn. Er staan echter ook voorbeelden van mensen die dat niet zijn. Is welvaart hetzelfde als zegen? Het begrip “zegen” wordt meestal omschreven als een gunst van God zowel in geestelijk als materieel opzicht. Zegen heeft vaak betrekking op materiële zaken, zoals het bezit van land, vee, en goederen (bijv. Abraham, Genesis 13 vers 2).

Geestelijke erfenis

Maar zegen in Bijbelse zin heeft in de allereerste plaats te maken met de relatie die iemand met God heeft. Een gezegend mens is met name iemand die ontvankelijk is voor Gods bescherming. Iemand waarover God zich verblijdt en aan wie Hij genade verleent (Genesis 12 vers 2-3). We worden mateloos gezegend, wanneer we door het geloof in Jezus Christus een kind van God worden (Efeze 1 vers 3-14). Die geestelijke erfenis is beloofd aan elke trouwe gelovige. Voor de toekomst en voor altijd; God belooft schatten in de hemel (Lukas 18 vers 22). Ondanks alle zegeningen die in de Bijbel worden genoemd, wil dat nog niet zeggen dat God elke trouwe gelovige in materieel opzicht rijk zal maken.

Arm of rijk

Sommigen waren in financieel opzicht arm ter wille van hun trouw aan God. Kijk bijvoorbeeld naar Jeremia, Paulus, en Jezus. Armoede en rijkdom komen overal voor. Jezus zegt dan ook tegen ons, dat God het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Mattheüs 5 vers 45).
Vanuit Zijn soevereine goedheid en voorzienigheid zijn sommigen heel rijk geworden Anderen zijn juist niet rijk geworden, bijvoorbeeld doordat ze daar niet voor gingen (1 Samuel 2 vers 7).

Wees tevreden

Wat het najagen van welvaart betreft leert de Bijbel ons echter dat het beter is tevreden te zijn. Onze tevredenheid bij God door Jezus Christus te zoeken.

Paulus spreekt in het boek Filippenzen over zijn beproevingen en ontberingen. Hij zegt dat hij uiteindelijk geleerd heeft tevreden te zijn onder alle omstandigheden. Hij schrijft in hoofdstuk 4 vers 11-12: “Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.” Tevredenheid betekent je te verheugen over wat de Gever van elke goede gave je doet toekomen. En je uiteindelijk alleen in Hem te verheugen. Als we tevreden zijn, dan zijn we echt voorspoedig.

Misleiding

Maar al te vaak wordt het evangelie van Jezus Christus vervormd tot wat velen noemen een “Health-en-Wealth-evangelie” wat niet strookt met het ware evangelie. Voorstanders van een dergelijke leer geloven dat als iemand genoeg “geloof” heeft, geneest of financieel rijk wordt gezegend. Helaas is deze leer erg misleidend en het is gebleken dat daardoor velen zich van Christus en Zijn gemeente hebben afgekeerd.

Zoek eerst het Koninkrijk

Als het Gods bedoeling is om mensen welvarend te maken als ze in Christus geloven, waarom lezen we dan over zoveel leed, vervolging, verachting en beproevingen. De apostelen hebben dit allemaal meegemaakt? Jezus brengt financiële rijkdom dikwijls ter sprake en Hij waarschuwt tegen geldzucht. We kunnen niet “twee heren dienen”– God en geld. We zullen het ene liefhebben en het andere haten. Jezus zegt, “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderft, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Mattheüs 6 vers 19-21). “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God, en al deze dingen (voedsel en kleding) zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6 vers 33).

Waarschuwingen

In 1 Timotheüs 6 vers 6-11 worden we ernstig gewaarschuwd om niet naar welvaart te streven. “Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.” Jezus zegt in Lukas 12 vers 15: “Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven hoort niet tot zijn bezit.”

Jezus’ voorbeeld

Als we geconfronteerd worden met de vraag over Gods belofte van voorspoed, denk dan eens aan de positie die Jezus innam. We lezen in Filippenzen 2 dat Hij zich niet gedroeg als gelijkzijnde aan God om iets te verkrijgen, maar Hij heeft Zichzelf ontledigd. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen in plaats van Zichzelf in volle glorie en als leraar te presenteren. Hij werd arm zodat wij Zijn rijke zegen mogen ontvangen. Hoe kunnen we het dan nog in ons hoofd halen om een andere koers te volgen dan die van Jezus? God heeft liever dat we onze aandacht op Hem richten en Hij onze toevlucht, vreugde en schat is.

Leven in welvaart

Terwijl het mogelijk is dat God ons geestelijk zegent en tijdelijk met aardse goederen, moeten we ons altijd blijven focussen op het ontwikkelen van onze relatie met Jezus en ons in alle eenvoud toewijden aan God.
Hetzij rijk of arm, het leven van een christen is een echt voorspoedig leven.

Lees ook: Waarom laat God het lijden toe?