Grietje Commelin

Oude Testament

Waar gaat het boek Psalmen over?

Het boek Psalmen is een verzameling van 150 liederen, gedichten en gebeden. Deze liederen zijn door de eeuwen heen een grote bron van inspiratie geweest

Read More »
Dagelijkse Genade

Jezus overwon de dood

“Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

Read More »
Dagelijkse Genade

Jezus’ dood was geen ongeluk

“Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.” (Mattheüs 27:50) Na urenlang intens lijden aan het kruis stierf Jezus. Zijn lichaam was al

Read More »
Dagelijkse Genade

Door God verlaten

“Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij

Read More »