Als je in Jezus Christus gelooft, word je niet veroordeeld

Voorwaar, voorwaar, Ik [Jezus] zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.” (Johannes 5:24)

Ieder mens zal zichzelf moeten verantwoorden voor God. De uitkomst is al duidelijk: we hebben allemaal gezondigd en verdienen daarom Gods wraak. Maar als je gelooft in Jezus Christus, heeft Hij voor al je zonden betaald — die uit het verleden, het heden en de toekomst. Hij is in onze plaats ter dood veroordeeld. Zoals de profeet Jesaja het zegt: “Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld” (Jesaja 53:5). Het oordeel is al voltrokken. “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn”, zegt de apostel Paulus (Romeinen 8:1). Niemand kan jou bij God aanklagen voor iets dat je verkeerd hebt gedaan, omdat Hij jou Zelf rechtvaardig heeft verklaard. Je hoeft niet meer bang te zijn voor Gods komende oordeel.

Gelovigen “vrezen de Heere”. Maar die uitdrukking betekent niet dat ze bang zijn voor God, maar dat ze Hem boven alles respecteren. Ze komen in Zijn nabijheid met ontzag, maar ook in de volle verzekering die het geloof geeft, vertrouwend op Zijn eindeloze liefde.

Geloof jij dat Jezus Christus voor jouw zonden betaald heeft?

Deel artikel