8 redenen om niet bezorgd te zijn

Veel mensen maken zich zorgen over allerlei dingen. Maar Jezus zegt ons: “Wees niet bezorgd over uw leven…” (Mattheüs 6:25). Hij geeft ons daar verschillende goede redenen voor.

1. Als je bezorgd bent, liggen je prioriteiten verkeerd

Jezus zegt dat je niet tegelijkertijd God en geld of bezittingen kunt dienen (Mattheüs 6:24). Als we ons zorgen maken over allerlei aardse dingen, dan laat dit zien dat ons hart meer gericht is op die dingen dan op God. Dat is een stevige uitspraak. Jezus’ woorden leren ons dat bezorgd zijn niet alleen onplezierig is voor onszelf. Het is een teken dat onze prioriteiten in het leven uit balans zijn, dat we ons te veel zorgen maken over “schatten op aarde” in plaats van “schatten in de hemel”. Zo bezien is bezorgdheid niet alleen vervelend, maar ook zondig! Heb je bezorgdheid al eens in dit licht gezien?

2. Het leven is belangrijker dan voedsel

Voedsel en kleding behoren tot onze basisbehoeften en kunnen veel van onze tijd, geld en aandacht in beslag nemen. Ze kunnen ook zomaar een bron van bezorgdheid worden. Maar Jezus wijst erop dat het eigenlijk onlogisch is om bezorgd te zijn over voedsel en kleding, want “is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?” (Mattheüs 6:25). Aangezien de Heere God de bron van het leven is, zou Hij dan niet ook voor voedsel zorgen om het leven dat Hij geschapen heeft in stand te houden? Zou Hij die ons lichaam “ontzagwekkend wonderlijk” heeft geschapen (zie Psalm 139:13-14), ook niet voor kleding zorgen? Als we bezorgd zijn, hebben we de neiging om ons te richten op wat ons dwars zit. Jezus spoort ons aan om verder te kijken en de dingen in perspectief te zien.

3. Jij bent meer waard dan een vogel

Naast de logische gedachte dat het leven belangrijker is dan voedsel en het lichaam belangrijker dan kleding, wijst Jezus ons op de natuur om ons heen. Die biedt ons vele voorbeelden van Gods goedheid en trouw. “Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?” (Mattheüs 6:26). Een soortgelijke gedachtegang vinden we in het boek Job: “Vraag toch de dieren, en zij zullen je onderwijzen, de vogels in de lucht, en zij zullen het je bekendmaken. … In [Gods] hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het menselijk vlees” (Job 12:7-10). Welnu, zegt Jezus, als God voor de vogels zorgt, zou Hij dan niet voor jou zorgen? “U gaat veel musjes te boven” (Lukas 12:7).

4. Bezorgdheid helpt niet

Veel mensen willen graag lang leven. Sommigen doen veel moeite voor een gezonde levensstijl en wetenschappers zoeken naar manieren om onze levensverwachting te verhogen en veroudering tegen te gaan. Maar bezorgd zijn over je leven zal je niet helpen om langer te leven. “Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?” (Mattheüs 6:27). Met andere woorden, het heeft geen zin om je zorgen te maken. Het is nutteloos.

5. Jij bent meer waard dan een veldbloem

Opnieuw richt Jezus onze aandacht op de natuur: “En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld … Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.” (Mattheüs 26:28-29). Het is duidelijk dat deze planten zich niet hebben ingespannen om er goed uit te zien. Bovendien zijn grassen niet bijzonder waardevol. Ze worden afgemaaid om als brandstof te dienen, of ze worden zomaar platgeslagen door een storm. Het is niet de moeite waard om aan zulke veldbloemen veel aandacht te besteden, zouden wij denken.

En toch zien ze er prachtig uit! Mooier dan de rijkste koning uit Israëls geschiedenis, koning Salomo. God zelf “kleedt hen”. Hij geeft ze hun schoonheid, zelfs al bloeien ze maar één dag. Vanuit dit voorbeeld stelt Jezus de vraag: “Zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?” (Mattheüs 6:30).

6. Gelovigen hebben een liefdevolle Vader in de hemel

In Mattheüs 6:31-32 noemt Jezus nog een reden om niet bezorgd te zijn. Als je je constant zorgen maakt over eten of kleding, leef je als een heiden, als iemand die God niet kent. Je doet net alsof je geen Vader in de hemel hebt die beloofd heeft voor je te zorgen! Dat is in feite een grove belediging van Hem. Bewust of onbewust wantrouw je Zijn goedheid en almacht. Terwijl we toch steeds opnieuw opgeroepen worden: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7). En Jezus Zelf leert ons bidden: “Onze Vader, die in de hemelen zijt … Geef ons heden ons dagelijks brood” (Mattheüs 6:9-11).

Jezus voegt nog een belofte toe. Als wij ons richten op Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, dan zal Hij ons geven wat we nodig hebben (Mattheüs 6:33). Wat dat precies is, weet onze hemelse Vader als geen ander! Vertrouw jij op God als je liefhebbende Vader?

7. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad

Een oud gedichtje luidt:

Een mens lijdt dikwijls ’t meest
Door ’t lijden dat hij vreest
Doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.

We weten niet wie dit gedichtje geschreven heeft, maar het kan zomaar geïnspireerd zijn door Jezus’ woorden in Mattheüs 6:34: “Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

We krijgen soms heel wat voor onze kiezen. Het is dwaas om de zorgen voor de toekomst daar nog aan toe te voegen. Daardoor worden de zorgen simpelweg te groot en kunnen we niet meer genieten van het goede dat we vandaag uit Gods hand ontvangen. We zouden bezwijken onder de last als we de zorgen voor een hele week, maand of jaar in één dag op ons willen nemen. Het is niet alleen ondoenlijk om de lasten van de toekomst vandaag al te dragen, het is ook onnodig. Want God heeft de toekomst onder controle – net zo goed als het heden. We mogen dus ook onze toekomst aan Zijn zorg toevertrouwen.

8. Bezorgdheid kan ons afleiden van het belangrijkste

Toen Jezus door Israël reisde, ontving Martha Hem en Zijn discipelen in haar huis. Het was goed dat zij dit deed. Gastvrijheid in het algemeen wordt in de Bijbel geprezen, en je huis openstellen voor Jezus Christus is een heel bijzondere kans om Hem te dienen! Martha nam dit heel serieus. Ze was druk bezig met alle voorbereidingen die getroffen moesten worden voor zo’n grote groep gasten. Ze was zelfs zo bezorgd over alles wat er gedaan moest worden, dat ze vergat naar de woorden van Jezus te luisteren. Ze had niet genoeg tijd en rust om te gaan zitten en wat “stille tijd” te nemen. Jezus berispte haar hier op vriendelijke toon voor: “Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig.” Lukas 10:41-42)

Martha’s zorgen leidden haar af van het belangrijkste. Terwijl ze de Heer diende, vergat ze naar Hem te luisteren. Haar verhaal is ook een waarschuwing voor ons. Als je van Jezus houdt en er een prioriteit van maakt om Hem op verschillende manieren te dienen, let er dan op dat je niet “bezorgd en verontrust” raakt. Laat het goede dat je doet, je er niet van weerhouden om tijd met de Heer door te brengen en naar Zijn woorden te luisteren!

Praktisch advies: Angst bestrijden met gebed

In zijn brief aan de Filippenzen geeft de apostel Paulus waardevol advies over hoe je angst en bezorgdheid kunt bestrijden. Hij sprak waarschijnlijk uit eigen ervaring, want hij zat in de gevangenis vanwege zijn geloof en wachtte op zijn proces. Wat er ook gebeurt, zegt Paulus, we kunnen God over alles vertellen en onze zorgen en verlangens in Zijn handen leggen (Filippenzen 4:6). Als we dat doen, zal “de vrede van God, die alle begrip te boven gaat … uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (Filippenzen 4:7).

Deze vrede van God kan ervaren worden als we één zijn met Christus Jezus, en is een effectieve bescherming tegen angst. Zoals Jezus tegen Zijn discipelen zei: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33).

Ervaar jij vrede als je God je zorgen hebt voorgelegd?

Deel artikel