Waarom wierp Jezus demonen uit?

De boeken Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes beschrijven het leven en de bediening van Jezus op aarde. Ze vertellen hoe Hij mens werd, predikte over het komende Koninkrijk van God, vele wonderen deed, gekruisigd werd en opstond uit de dood om tenslotte terug te keren naar de hemel. Veel van deze verhalen gaan over Jezus’ […]

Hoe te reageren op het Bijbelse onderwijs over de hel

“Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof…” (2 Korinthe 5:10-11) Op basis van de Bijbelverzen over de hel […]