Als we wedergeboren zijn, waarom moeten we dan toch nog sterven?

Een van de meest diepgaande verzen uit het Nieuwe Testament zegt: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23). De dood is een gevolg van de zonde. En eeuwig leven is een geschenk van Jezus Christus aan allen die […]

Genade en vrede

“Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker” (Titus 1:4) Paulus groet Titus met bekende woorden. Ze komen terug in veel andere brieven in de Bijbel. Waarom worden deze woorden telkens herhaald? Omdat ze zo belangrijk zijn. Genade is de onverdiende goedheid van de Heere […]