Waarom zijn mensen slecht?

Bliksem

Deze vraag gaat uit van een vooronderstelling, namelijk dat mensen slecht zijn. Velen delen die vooronderstelling niet. Zeker niet als het over henzelf gaat. Maar bijbels gezien valt er niets tegenin te brengen. In Romeinen 3:11 staat: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God […]

Wanneer komt de Here Jezus terug?

Wolkenluchten

De Here komt terug als Zijn woorden in vervulling zijn gegaan: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). Deze opdracht is nog steeds van kracht. Hij zal niet terugkomen voor Zijn volgelingen die opdracht hebben […]