20 Bijbelteksten om je te inspireren.

praise

Gods Woorden zijn bedoeld om je te onderwijzen, te genezen, leven te geven, te inspireren en te leiden. Het lezen van de Bijbel is essentieel om richting aan ons leven te geven. In onze ups en downs kunnen we altijd vertrouwen op het Woord van God en zal de Heer ons ter zijde staan. Lees 20 citaten uit de Bijbel die inspireren en je kunnen helpen in tijden van twijfel, verlies, rouw, verdriet of hopeloosheid:

Maar Ruth zei [tegen Naomi]: ‘Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEERE mag zó en nog veel erger doen: voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u’ – Ruth 1:16,17.

[Hanna over Samuël]: ‘Ik bad om deze jongen, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik van Hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de HEERE overgegeven; hij is van de HEERE gebeden’ – I Samuel 1:27-28.

* [Mordechai tegen Esther]: ‘Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent’ – Esther 4:14.

* Proef en zie dat de HEERE goed; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neem – Psalmen 34:9.

* Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt – Psalmen 37:4.

* Want deze God is onze God, eeuwig en altijd: Hij zal ons leiden tot de dood – Psalmen 48:15.

* Vertrouw op de HEERE met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet.
Ken hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken – Spreuken 3:5-6.

* Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en vestingwallen. Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de trouw bewaart. Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren,want men heeft op U vertrouwd. Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots – Jesaja 26:1-4.

* Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven – Jeremia 29:11.

Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen – Klaagliederen 3:21-24.

* [Jezus zei]: ‘Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’ – Mattheüs 11:28-30.

* [Tijdens het laatste avondmaal zei Jezus tegen zijn leerlingen]: ‘Vrede laat ik U, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’- Johannes 14:27.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (…) Wat zullen wij we over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? (…) in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. – Romeinen 8:28-39.

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest – Romeinen 15:13.

* Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven Galaten 2:20.

* Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus – Filippenzen 1:6.

* Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft – Filippenzen 4:13.

* Zalig is de man, die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben – Jakobus 1:12.

* Het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand – Jakobus 5:15,16.

* En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets – Openbaring 22:17.

Deel artikel