10 Bijbelcitaten over Gods liefde voor mensen

10 Biblical quotes about God's love for humans

10 Bijbelcitaten over Gods liefde voor mensen

Veel mensen spreken over liefde als een soort positief, subjectief gevoel. De Bijbel laat ons zien dat Gods liefde veel meer is dan dat. Ze is sterk, eeuwig, en is de grond onder Gods reddingswerk. We hebben hier tien Bijbelse citaten verzameld die je een indruk geven van Gods liefde voor mensen.

Jesaja 54:8 In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Jeremia 31:3 Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.

Johannes 13:1 En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.

Johannes 15:9 Zoals de Vader Mij [=Jezus] liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.

Johannes 16:27 De Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.

Romeinen 8:38-39 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

1 Johannes 3:16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven.

1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Openbaring 1:5-6 Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen

Deel artikel